KLUB VODNÍCH SPORTŮ

HISTORIE

ČLENOVÉ KVS 50. LET

Jak to všechno začalo?
Již ve třicátých letech dvacátého století se jezdil vodní slalom a sjezd v alpských zemích a několik jednotlivců, hlavně Brňáků, se snažilo jej propagovat i u nás. To však byla jen hrstka průkopníků, která se rozšířila ve čtyřicátých letech do několika dalších měst a v roce 1936 proběhlo několik závodů. V té době vznikl také Český svaz kanoistů v Praze. Mladším odvětvím kanoistiky byla turistika na vodě, sjíždění dravých řek, stanování, táboření a putování po řekách naší krásné vlasti, ať již to byli v samých začátcích vodní trampové, nebo vodní turisté. Z těchto vyznavačů rychle a divoce tekoucí vody začala vznikat závodní kanoistika, Jak nyní říkáme RYCHLOSTNÍ, později začíná vodní slalom. Tyto vodácké disciplíny jsou již řízeny určitými řády a ustanoveními a tak vzniká mnoho vodáckých klubů a spolků, ve kterých se začíná pěstovat organizovaná kanoistika a vodní turistika, soutěžní, ve kterém nachází sportovní uplatnění široká masa lidí, kteří milují vodu, romantiku a zdravé prostředí volné přírody.
Zvyšující se úroveň techniky, vývoj rychlostních a slalomových lodí, požadavky na speciální přípravu a techniku jízdy, rozdělily dříve jednotnou vodáckou rodinu na tři odvětví – rychlost, slalom a vodní turistiku. U všech nadále zůstává stejná láska k vodě a krásné přírodě. Pobyt na řece, táboření, koníčkování, vypichování peřejí, přenášení lodí přes jezy,to vše bylo dříve náročnou a všestrannou přípravou na závodění.

Popsal jsem v úvodu, jak kanoistika vypadala ve svých začátcích v naší republice. A jak to bylo v Hranicích?
V době plného rozkvětu vojenské akademie v Hranicích, někdy za první republiky také brázdily po Bečvě lodě, nešlo však o činnost sportovní, ale o módní projížďky naparáděných kadetů se svými slečinkami, často si zakrývaje tváře slunečníky, aby pleť zůstala krásně bílá, jako porcelán.
Dokonce již v roce 1888 zakoupil Sokol velkou trojbarevnou lodici a zapůjčoval ji členům, tato činnost trvala však jen dva roky. V pozdějších letech zapůjčoval loďky i Okrašlovací spolek, protože řeka Bečva lákala stále k projížďkám. Městská půjčovna loděk byla u mostu. Tato činnost překonala lepší i horší léta až do roku 1912. V Hlasech Pobečví se objevuje v roce 1913 výzva k založení vodáckého klubu. Nic se však nestalo, půjčovna loděk vegetuje dále, až teprve v roce 1941 byl založen odbor vodních sportů při ČSK Hranice, spojený se jmény Metoděj Zajíc a Jaroslav Hons. A tak se konečně objevila na Bečvě v Hranicích závodní a gigová čtyřveslice. Bohužel odbor po půldruhém roce zaniká.
Až teprve v roce 1957 z iniciativy Oldřicha Kubeše byl založen oddíl branného vodáctví při Svazarmu v Hranicích a zakládajícími členy byli Oldřich Kubeša, Kamil Kapinus, Antonín Siegel, Quido Žiak, Zdeněk Škrobálek, Antonín Kujal. Svazarm měl k dispozici 2 pramice, na kterých se prováděl výcvik a zanedlouho závodní činnost. Vývoj činnosti kanoistického oddílu začal jízdou a závoděním na pramičkách, přes rychlostní jízdu na kanoích, vodní turistiku, sjezdy divokých vod, slalom na divokých vodách a opět rychlostní kanoistika.

Rychlostní kanoistika

Rychlostní kanoistika

K prvním nadšencům se přidali i další i se soukromými kanoi C2, přišli dívky a již v roce 1958 měl oddíl 24 členů. Počátky byli spojeny s mnoha obtížemi. Příchod zájemců bez vlastních lodí působil potíže na čem trénovat, na druhé straně podněcoval zájem o stavbu vlastních lodí. Mezi těmi kdo se přidali k zakládajícím členům byli zejména J. Tvrdoň a parta mladých kluků, mezi nimiž byl i Milan Bartoš a Rostislav Macháň, kteří nejdříve obdivovali ty starší a jak čas ukázal, zejména ti posledně jmenovaní dva propadli celou svou duší kanoistice, byli ji oporou, iniciátory a přiznejme, že zejména Milan Bartoš je opěrným pilířem víc jak třicet let. Objevují se i další – MUDr. Jiří Mikulášek, Zdeněk Langer s motorovým člunem a další.

Rychlostní kanoistika

Rychlostní kanoistika

Pro uskladnění pramic, soukromých lodí a schůzky, podařilo se získat po bývalé vojenské plovárně nad splavem zanedbaný pozemek, kde jediným zařízením byla větší stará bouda bez příslušenství, bez soc. zařízení a bez el. osvětlení. Ale nadšení bylo nemalé. Předsedovi oddílu Oldř. Kubešovi se podařilo získat dvě vyřazené kanoe ( tehdejší výroba z překližky a dýhy) od Odb. učiliště Sigma Hranice a začalo se poctivě trénovat.
Odbor branného vodáctví, jak se tehdy oddíl nazýval, provozoval mimo závodění na pramicích, též rychlostní jízdy na kanoích C2, které si zakoupili čtyři členové z vlastních prostředků a sjezdy na divokých vodách.

Rychlostní jízdy na kanoích C2

Rychlostní jízdy na kanoích C2

Již v roce 1958 stala se přeborníky kraje na pramici ( v Olomouci) a stanula na stupních vítězů posádka: Ant. Siegel, Zd. Škrobálek, Kamil Kapinus, J. Tvrdoň s kormidelníkem Oldř. Kubešou. Vítězstvím postoupili na Mistrovství republiky na Váhu, kde v silné konkurenci obsadili 13. místo. V tomto závodě zastoupil J. Tvrdoně – Quido Žiak. V roce 1959 jezdili závodně na pramicích již tři posádky a to byl v Hranicích pro branné vodáctví nejúspěšnější rok. Muži ve stejném složení získali 1. místo na krajských přeborech, posádka žen – Jarm. Ponížilová, Eva Bobalová, Zdena Schovancová, Karla Hawigerová a Míla Sedláková rovněž 1. místo stejně s dorostenkami. Tedy tři tituly Krajský přeborník 1959. Navíc v tomto roce na Mistrovství ČSR v Praze stejná posádka žen se umístila na vynikajícím 2. místě. V tomto úspěšném sportovním roce, dokázali si někteří členové postavit vlastní lodě a bylo možné začít s vodní turistikou. Ještě v roce 1960 si družstvo mužů vybojovalo titul Krajský přeborník, to již Sm. Kraje.

Přeborníci kraje na pramici

Přeborníci kraje na pramici

Pak nastal zlom – kritický rok 1959/60. Staré pramice mnohokrát opravované neodpovídaly svými rozměry, ani svým stavem novým závodním předpisům a oddíl branného vodáctví v Hranicích je bez lodí. Ve Svazarmu se nejevila perspektiva, ani pro nákup lodí, ani pro tento druh sportu a tak se oddíl rozhodl, že přejde a trvale zakotví v TJ Sigma Hranice, kde přece jen kanoistika měla lepší perspektivu. Jenže nepodařilo se překonat, uzavřenost a konzervatizmus a snad i nedůvěru pro provádění nových progresivních, mladých sportů, mnohé funkcionáře výboru TJ a na materiální vybavení nebyly finanční prostředky.
Ale čas pracoval pro nadšence kanoistiky. Zdravé proudy jak v TJ Sigma, tak na MěNV v Hranicích, v tělovýchovném aktivu při škol. a kult. komisi Rady přesvědčily ostatní, že tělesná výchova přestává být věcí záliby, ale stává se potřebou každého člověka a zejména mládeže. Byly pochopeny i předpoklady k rozvoji vodních sportů, především plavání, ale výhledově i výstavba zařízení kanoistického oddílu v Hranicích.
V roce 1960 nový mecenáš kanoistiky TJ Sigma, dala do vínku oddílu dvě závodní kanoe C2 a když si k tomu Karla Hawigerová ze svých prostředků zakoupila další loď závodní K1, měl oddíl k dispozici tři závodní lodě, o jakých se zatím ani nesnilo. I když tento minimální a nedostatečný lodní park značně omezoval možnosti závodní kanoistiky, přece jen ti nejlepší dostali příležitost. Připomeňme si jen, jak často byl oddíl kritizován hlavním výborem TJ i v dalších letech, že závodně jezdí jen pár jednotlivců. Přitom nikdo nechtěl pochopit, že bez materiálního zajištění se masově sport provozovat nedá. Při tom nelze pominout, že oddíl měl k dispozici jen jednu starou boudu ve špatném stavu bez osvětlení a soc. zařízení, což bylo stejně v rozporu s hygienickými předpisy. Jen díky obětavcům a nadšencům, kteří často na výdaje přispívali ze své kapsy, začaly se dostavovat i drobné úspěchy. V těžkých oddílových podmínkách získali dorostenci Rosťa Macháň a Milan Bartoš na přeborech kraje 2. místo v rychlostním závodě na hladké trati a Karla Hawigerová se umístila na přeborech jednotlivců v Přerově na pěkném 3. místě, hned nato na přeborech v Kojetíně na 5. místě.
Omezená možnost závodění vedla k tomu, že členové oddílu podnikali sjezdy na cestovních kanoích po různých řekách v republice, z nich získalo 8 členů na zápočtových řekách odznak Turista ČSSR. Vzpomeňme, že v létech 1960 až 1964 absolvovali členové TJ Sigma oddíl kanoistiky tyto sjezdy: Váh 2x, Hron 5x, Hornád 1x, Lužnice 3x, Vltava 3x, Morava 4x, Bečva 18x, Moravice 2x, Desná 1x, Sázava 1x. Tedy za 5 let sjeli celkem 40 řek! Přeprava lodí se prováděla převážně vlakem, zcela výjimečně nákladním autem n. p. Sigma na provizorních krákorcích, protože na víc oddíl prostě neměl. Cesty nebo přeprava lodí na nádraží se prováděla pěšky s lodí na kolečkách od dětských kočárků a křehké závodní lodě na závody se nosily na nádraží na ramenou. Mohli jsme porovnávat některé zhýčkané sportovce již tenkrát, jak se staví k problémům ve sportu kanoisté a v jiných oddílech, zejména kopané.
Napjatá situace v závodních lodích (2 oddílové + 1 soukromá) na hladké tratě, jejich poškozování přepravou vlaky, či při závodech a prakticky těžko opravitelné (materiál dýha), vedly k tomu, že když se nedostávalo fin. prostředků, prostě rychlostní závodní kanoistika po 3 letech zanikla. Proto oddíl podle fin. možností provozoval tuto činnost na kterou stačil – vodní turistiku.

KVS 1965

KVS 1965

Neúnosné podmínky činnosti oddílu a konečnému pochopení hlavního výboru TJ Sigma vedly k tomu, že TJ zakoupila dva starší montované baráky od vojenské správy a konečně se započalo v r. 1964 se stavbou loděnice, na místě bývalé vojenské plovárny. Je třeba předeslat, že TJ zakoupila baráky, potřebný materiál a hradila dopravu, jinak veškeré práce při výstavbě prováděli členové oddílu brigádnicky bezplatně. Byl to úkol téměř nadlidský, avšak zejména počáteční nadšení překonávalo všechny potíže. Organizace výstavby se ujal organizační pracovník oddílu Zdeněk Langer, bylo pro začátek stanoveno na každého člena povinných 50 brigádnických hodin a jejich odpracování se přesně sledovalo. To by ovšem zdaleka nestačilo, nebýt několika jednotlivců, kteří bez ohledu na svůj čas odpracovali v prvním roce výstavby, každý okolo 1 000 hodin!!! Zejména zde nutno vyjmenovat zasloužilé členy o výstavbu loděnice jako Ant. Siegel, Zdeněk Langer, Kamil Kapinus, Quido Žiak, Milan Bartoš, Oldřich Kubeša, Jiří Švrček, Mirek Konečný, bří Plesníkové, Jar. Ličman, ale také Matějka, Chodil, Kučírek, Tutka, Mil. Bajgar a další. Jistě mi prominou ti, které jsem opomněl jmenovat, ale dokumentace později shořela s budovou loděnice, ale to bychom předbíhali. Tak v prvním roce výstavby se podařilo postavit cca 30 m dlouhý sklad pro lodě, který byl dostatečně široký cca 14 m, takže lodě se uskladnily po obou stranách krákorce. Dále se pozemek oplotil ze strany od Bečvy, od západu a zpředu vč. vstupní brány. Ostatní části byly ploty sousedů. Nebylo to, ale tak jednoduché, jak se nyní o tom píše. Počáteční nadšení postupně ochabovalo, řada členů se začala loděnici vyhýbat, zanedbávaly se i tréninky, tím i závody atd. Pro úplnost nutno ještě připomenout, že nosná konstrukce se stavěla bez jakékoliv mechanizace, jen pomocí rukou, stejně tak těžké obvodové panely a s odstupem doby nutno přiznat, že jen šťastnou náhodou nedošlo k nějakému úrazu. Vždyť brigádníci nebyli jen pořádní chlapi, ale i dorostenci a žáci.

V roce 1965 se tedy přestěhovaly lodě do nového skladu, o kterém se nikomu ani dříve nesnilo. Za odměnu výstavby umožnila TJ Sigma zúčastnit se oddílu Mezinárodních závodů na Dunajci v Polsku. Šlo o 26. ročník tří denního sjezdu z Nového Targu do Nového Sonče. Přes neúnosné zatížení oddílu výstavbou loděnice a malé tréninkové možnosti, první účast na Dunajci byla překvapující. Ze 157 oddílů Polska, NDR, Rakouska, Maďarska, Francie a NSR, obsadil kanoistický oddíl TJ Sigma Hranice 13. místo v družstvech (a mohl být na 10. místě, kdyby neobdržel trestné body zato, že nestartovalo plně 10 lodí, ale jen 7) a z jednotlivců se vynikajícím způsobem na kanoi C2 umístila posádka Ant. Siegel – Zdeněk Škrobálek na 2. místě z cca 1 800 lodí!!! Další naše posádky se umístily na 8., 9., 11., 12. a 13. místě. Tento úspěch si hraničtí vodáci zopakovali v následujícím roce (1966), kdy v soutěži oddílů v mezinárodní konkurenci obsadili dokonce 9. místo mezi 170 oddíly. O tento úspěch se především zasloužili v kategorii C2 posádky Siegel – Škrobálek, Chodil – Vašíček, Žiak – Kapinus a Holenka – Bartoš. V té době pokračovala výstavba loděnice o druhou hlavní budovu – klubovnu, soc. zařízení, šatny a sklad. I zde bylo vyvinuto nemalé úsilí a duší stavební činnosti byl opět Zdeněk Langer, kterému výstavba často nedala spát. Šel však sám příkladem a strhl k nevšední obětavosti i další členy. V tomto roce bylo docíleno i několika dobrých výsledků v závodní činnosti. Oddíl zakoupil v rámci svých možností několik starších laminátových lodí od jiných bohatších oddílů a tím umožnil širšímu okruhu ze závodního družstva zúčastňovat se závodů. Velkým přínosem pro oddíl byl i vlastní speciální vlek pro přepravu lodí, který si členové postavili sami a duší tohoto činu byli zejména členové Mirek Konečný a Jar. Ličman. Lodní park se rozrostl o dalších 5 lodí laminátových C2, které zakoupila TJ, takže potřeba lodí byla úměrná stavu závodního družstva. Stará bouda – loděnice byla rozebrána na palivo.

KVS 1966

KVS 1966

V roce 1967 převzal i přes značné časové zatížení funkci předsedy oddílu Zdeněk Langer. O závodní činnost se poctivě starali Milan Bartoš, Jiří Švrček a vojín Vincour j.h., který byl v Hranicích ve voj. službě. Výstavba loděnice pokračovala dostavbou druhé hlavní budovy, pavilonkem pro hudbu, tanečním parketem a zahradním posezením.
Rok 1968 ukázal přece jen vyčerpání sil ze stavby loděnice. Zájem o brigády byl minimální, odešli někteří členové, kteří nebyli schopni vydat ze sebe něco navíc, tím se i zmenšila základna závodního družstva a výsledky sportovní byly jen průměrné. Konečně byla loděnice dostavěna a dá se říci, že vznikl pěkný, prostorný sportovní stánek, jaký mělo v okolí málo kanoistických oddílů. Nutno vysvětlit, že zahradní posezení, parket i pavilonek byly vybudovány proto, aby si oddíl mohl pořádáním tanečních zábav přivydělávat na svoji činnost. U starších členů oddílu se začala projevovat určitá rezignace na závodní činnost a chtěli provozovat jen organizovanou vodní turistiku. Odhodlání pokračovat v závodní činnosti Milanem Bartošem , bylo téměř osamoceně podporováno předsedou oddílu Zdeňkem Langerem, který často musel přesvědčovat starší členy v tom, že jedině závodní činnost a nábor mládeže může zachovat oddílu budoucnost. Proto také byla vybudována s nadlidským úsilím loděnice. Byl to perný rok, avšak přesvědčovací kampaň nebyla marná.
Rok 1969 prokázal, že odhodlání vytrvat, řádně trénovat, což byla hlavní zásluha trenérské práce Milana Bartoše, je cesta správná. Byl to rok bohatý na slalomářskou činnost a dosažená umístění byl pobídkou pro ostatní. V deseti absolvovaných závodech se umísťovali naši závodníci převážně v první polovině startujících. Bylo získáno 6 III. VT. Vodní turistika rovněž neustrnula a na 11 sjezdech bylo najeto 408 km. Objevuje se, i když sporadicky i mládež. Na areálu loděnice se dokončují drobné nedodělky.

Ličman - Bartoš, Sázava 1970

Ličman – Bartoš, Sázava 1970

Rok 1970 – je úplně dokončen areál a pro získání fin. prostředků je slavnostně otevřen „Červencovou nocí“. Zvědavost hranických občanů, jak vypadá nově vzniklý sportovní stánek a zábava pod lampióny v přírodě (což v Hranicích dávno nebylo), byla tak velká, že areál loděnice je přeplněn, tancechtiví tančí i mimo parket a po 22 hodině je vše vyprodáno, protože oddíl s tak velkou návštěvností vůbec nepočítal. Oddíl získal slušný čistý zisk a v podobných akcích je do budoucna pokračováno. Protože loděnice nemá placený pomocný personál na úklid, topení či údržbu, vyhlašuje se povinná brigádnická výpomoc na člena 10 hodin ročně. Přes bohatou sportovní sezonu, jak závodního družstva, tak vodních turistů, nová mládež se do oddílu nehrne.
Z hlediska sportovní činnosti se r. 1971 jeví jako průměrný, přesto, že závodní družstvo absolvovalo dostatečný počet závodů. Objevil se nový „nepřítel“ kanoistiky. Do prodeje se dostaly nové typy lodí, rychlejší, odolnější. Naši závodníci jezdící na zastaralém lodním parku, nemohou držet krok se špičkou, je to velký handicap proti jiným, lépe vybaveným oddílům. To nepříznivě ovlivňuje poctivý trénink. Přesto několik našich závodníků postoupilo do kvalifikačních závodů o I. VT. Zde však neuspěli, nebyli schopni i se srdcem velkých bojovníků, docílit lepších výsledků proti novým typům lodí. Vodní turistika rozšířila svůj program v zimním období o doplňkový sport – lyžařský běh. Zásluhu na tom má ing. Miloš Budín. Z popudu Drahoše Popa, který je současně předsedou OV svazu kanoistiky se uvažuje o znovuzrození rychlostní kanoistiky v Hranicích, zatím tomu však brání materiální podmínky, které neumožňují souběžnou činnost dvou závodních odvětví. Činnost oddílu je poznamenána odchodech z funkce předsedy Zdeňka Langera, pro zatížení jinými funkcemi. Veslo předsedy přebírá prof. Karel Máca.
Rok 1972 lze nazvat rokem stagnace sportovní činnosti. Areál loděnice představuje provoz, kterými vlastními silami nelze obhospodařovat bez určité újmy na sportovní činnosti. Přestože naši závodníci získali opět III. VT, je základní kádr družstva minimální. Noví členové nepřichází, neboť různé povinné práce nejsou pro ně atraktivní. Vodní turisté uspořádali v tomto roce 8 sjezdů. Pro zlepšení problému dopravy lodí a závodníků, perfektně opravili vrak nákladního automobilu V3S členové Mirek Konečný a Jar. Ličman – osvědčení oddíloví mechanici. Patřil jim dík a uznání za tuto dobrovolnou, dlouhodobou nezištnou brigádu. Zlepšilo se prostředí a materiální vybavení oddílu, avšak rok 1973 znamená další útlum činnosti. Situace se musí urychleně řešit. Funkci předsedy oddílu přebírá Dr. Kamil Kapinus. Navazuje se kontakt s pionýrskou organizací, která se projevila přílivem mladé krve do oddílu. Pionýři využívají areál loděnice k základnímu výcviku na vodě a ke svým pionýrským schůzkám. Vede je Olga Nováčková .
Ihned nato, rok 1974 ukázal, že práce s mládeží dává předpoklady k pronikavému zlepšení činnosti v oddíle. Mladí členové – pionýři projevují přirozenou chuť k závodění a tak snaha Drahomíra Popa – vytvořit závodní družstvo rychlostní kanoistiky nevyzněla naprázdno. Své zkušenosti z bývalé závodní činnosti v rychlostní kanoistice předávají mladým Milan Bartoš a Rost. Macháň. První závody přinášejí i první výsledky – v Přerově, Kojetíně, Ostravě. Olga Nováčková obsadila ve finále krajského přeboru 4. místo v KI a druhé místo v kat. C2 si odvezli Jašek a Gnida. I ostatní výsledky jsou nadějné. Zatím však chybí závodní lodě, jezdí se na vypůjčených od jiných oddílů. Vodní turistika a slalom má slabší sezonu, vzhledem k nízkému stavu jarních vod. O pololetí předal funkci předsedy Dr. Kapinus zkušenému členu – Rostislavu Macháňovi. Rok 1975 pokračoval úsilím získat mládež. Zesílila se spolupráce s Městským domem pionýrů a mládeže v Hranicích. Konala se náborová soutěž pro žáky na pramicích, která se setkala s velkým zájmem. Zájem nových členů však přesahoval možnosti loděnice. Na tréninky byly nasazovány všechny lodě, včetně soukromých, aby se zvládl základní výcvik. Bylo nutno zmobilizovat veterány – členy oddílu k zajištění bezpečnosti výcviku na vodě. Vše se podařilo tak, že se vytvořila nová generační základna kanoistického oddílu. Stranou však zůstala vodní turistika, jejíž stav je nutno řešit novou organizací tohoto odvětví. Oddíl pokrývá z 80 % svou hospodářskou činnost z výtěžků tanečních zábav, ale ani to nestačí řešit materiální potíže ve vybavování nových závodních lodí a další výstroje. Jedná se s MěDPM o možnosti vybavení loděmi pro členy pionýrské organizace, kteří jsou členy oddílu. Příslib ze strany MěDPM je pro příští rok nadějný. Oddíl začíná soutěžit o titul „Vzorný oddíl ČSTV“.

KVS 1975

KVS 1975

V době, kdy začíná v oddíle pracovat široká základna mládeže, přichází 22. únor 1976, který se nesmazatelně vryl do našich pamětí, neboť zničil kromě materiálních hodnot kus historie oddílu, historie, kterou jsme si vytvořili vlastníma rukama. Požár, který zničil úplně šatny, klubovnu, sklad inventáře, sociální zařízení společně se soukromou výstrojí lodí, zničil v našich myslích i naděje na realizaci plánovaného zintenzivnění činnosti oddílu. Po zhodnocení celé situace v oddíle rozhodl výbor jednoznačně , že nemůže být znehodnocena mravenčí práce dobrovolných pracovníků, kteří 3 roky dávali znovu dohromady závodní družstvo, které by navázalo na dobrou tradici oddílu, ať z dob branných závodů nebo z doby vodního slalomu, i když se jednalo o znovuvzkříšení závodní disciplíny, která se v oddíle objevila již v roce 1959 – rychlostní kanoistiky. Úkol zněl – Maximálně pokračovat v přípravě mladých závodníků a věnovat se mládeži. Jiná cesta nebyla. Pokračovat v úsilí o získání titulu „Vzorný oddíl III. st.“. Musíme však také přiznat, že požár a zničené hodnoty zapůsobily na některé členy tak, že se zřekli práce v oddíle a vyjádřili tak svůj sobecký postoj.

KVS 1976

KVS 1976

Do oddílu přichází 35 nových mladých členů z řad PO. Závodníci vedení trenérem Mil. Bartošem nenechávají svými výsledky nikoho na pochybách, že ránu po požáru přežijí. Ze sedmi závodů přivážejí děvčata první vavříny. D. Kušnerová dokonce 2 tituly krajské přebornice. Společně s Š. Červinkovou obsazují na přeboru ČSR 4. místo v kat. K2 na 2 000 m. Úspěšné byly i v dalších závodech, spolu s jinými závodníky dorostu a žactva. Nelze také pominout, že oddíl má již vlastní autobus na přepravu osob a vleku s loděmi, sice vyřazený TJ, ale opravený členy kanoistického oddílu, takže je schopný provozu. SK ČÚV ČSTV věnoval našemu oddílu na podporu rozvoje činnosti 2 ks nedohotovených skořepin lodí typu C2 a K2, jejichž hodnota po dokončení bude cca 7 500,– Kčs. Škoda požárem byla nahrazena Českou státní pojišťovnou v Hranicích a tím byla zajištěna nová výstavba zničené budovy.

Rok 1977 – oslavíme společně 90 let organizované tělovýchovy a 20 let založení kanoistického oddílu v Hranicích. Jubilejní rok zavazuje nejen nepolevit ve sportovním úsilí, ale oddíl čeká znovu kus obrovské práce s výstavbou vyhořené části loděnice, což možná opět některé členy odradí. Zatím, ale přicházejí noví zájemci, kteří chtějí nejen jezdit na vodě, ale i pracovat. Sportovní výsledky jsou velmi slibné. Úspěch nutno spatřovat také v tom, že 5 našich mladých závodníků bylo zařazeno do sportovního střediska mládeže, jehož vedením byl pověřen kanoistický oddíl Ingstav Kojetín. Pod trenérským vedením dvojice Mil. Bartoš a M. Patrák, získává Š. Červinková spolu se A. Sekerovou z Přerova stříbrnou medaili na Přeboru ČSR a bronzovou medaili Radek Gnida s Křepelkou z Kojetína. Trojnásobnými tituly krajských přebornic jsou v tomto roce ozdobeny i D. Kušnerová a Olga Macháňová, vítězstvím na všech třech tratích kajakářek. Zkvalitněním masově politické práce bylo dosazení Drah. Popa do funkce politicko-výchovného pracovníka. Pro oddíl znamenal ztrátu odchod M. Patráka na voj. činnou službu a Ol. Nováčkové na studium mimo Hranice. Vedení pionýrského kroužku v oddíle přebírá Janíček. Oddílu byl udělen titul Vzorný oddíl ČSTV III. stupně. Bylo započato s výstavbou nové části loděnice, kde bylo odpracováno celkem 4 089 brigádnických hodin, což představuje na 1 člena v průměru 66 hodin. V jubilejním roce zůstalo 62 členů, oddíl má 3 trenéry III. tř., 5 trenérů VI. tř., 1 rozhodčího I. tř. a 6 rozhodčích III. třídy. Dále oddíl má 4 x I.VTM, 6 x III.VTM, 5 x I.VTŽ, 1 x II.VTŽ a 3 x III.VTŽ. Průměrná účast na tréninku byla 58 %, tréninky 3 x týdně, u výkonných závodníků naježděno v tréninku 5 200 km a nebyl zaznamenám žádný úraz.

KVS 1977

KVS 1977

Téměř byla dobudována v roce 1978 nová část loděnice. Do konce listopadu bylo odpracováno na této části 4 613 brigádnických hodin. Přičiněním M. Bartoše byl zkvalitněn tréninkový proces, který je řízen metodicky ve spolupráci s vedoucím TSM v Kojetíně s. Válkem a který dojíždí na pravidelné konzultace metodiky tréninku. Hlavnímu trenérovi M. Bartošovi vypomáhaly příležitostně dvě trenérky IV. třídy. Ostatní členové byli plně zaměstnáni výstavbou. Stavbu vede předs. Rost. Macháň. Je nutno vyzvednout, že na stavbě se podílí staří členové , kteří stáli u zrodu první loděnice. Vzpomeňme opět Jos. Pánka, Q. Žiaka, Mir. Konečného, Jar. Ličmana, Jiř. Švrčka, dále Drah. Popa, M. Bartoška, J. Tomečku, V. Bradu a řadu dalších. Oddíl je přihlášen do soutěže o titul „Vzorný II. stup.“. Mladí závodníci získali 8 titulů Krajský přeborník, 2 bronzové medaile na Přeboru ČSR v kat. K2 na 500 a 2 000 m, velmi cenné je i 4. místo na Přeboru ČSSR v kat. K2 jak na 500 tak i na 2 000 m, a na témže Přeboru 4. místo R. Gnidy v K2 na 500m. Pěkným sportovním úspěchem je i 12. místo družstva na Mezinárodním sjezdu na Dunajci v PLR a několik umístění do 10. místa v silné konkurenci cca 2 500 závodníků.

KVS 1978

KVS 1978

V roce 1979 skončila výstavba nové části loděnice, která má hodnotu ½ mil. Kčs. Vzniklo dílo, kterým se nemůže pochlubit leckterý známý a větší kanoistický oddíl. Mil. Bartoš s úspěchem složil zkoušku na trenéra II. výk. třídy. Druhým, se stejnou třídou je Mir. Patrák, který však v oddíle hostuje. Ze sportovní činnosti úspěch slavil náš závodník Pavel Navrátil, který na přeboru žactva obsadil v různých kategoriích všechna medailová místa a na základě zájmu VŠ Praha byl doporučen k zařazení do VŠ Praha a studiu gymnázia v Praze. V Přeboru ČSR si 2. místo vybojovaly Kušnerová s Mrlíkovou na K2 na 5 000 m, Červinková s Plíškovou (Černošice) 3. místo na 500 m – K2 a 2. místo v C4 Jan Macháň ve společenství se závodníky z Kojetína , to však bylo na Přeboru ČSSR. Celkové umístění našich závodníků v jednotlivých závodech Českého poháru nám vyneslo 10. místo ze 36 hodnocených oddílů , což je bezesporu veliký úspěch. K tomu přidejme 10 titulů „Krajský přeborník“!

KVS 1978

KVS 1978

Rok 1980 přinesl dosud největší úspěchy v rychlostní kanoistice. Z těch nejpronikavějších alespoň uveďme: Obhájení Poháru OV ČSTV v jarním vodáckém běhu 1980, zisk 11 medailí za 1. místo v krajském přeboru v rychlostní kanoistice a zisk 8 titulů Krajský přeborník, na Přeboru ČSR obsadili D. Kušner a L. Ovčarik v K4 2. místo na trati 500 m a 3. místo na trati 2 000 m, v témže přeboru dorostenka Kušnerová a Červinková 3. místo v K2 na trati 500 m a 2. místo na trati 5 000 m. V kat. mužů obsadil M. Patrák 2. místo v C1 na trati 10 000 m a 3. místo na 1000 m. Na přeboru ČSSR dorostenky Červinková a Kušnerová 3. místo v kat. K2 na trati 5 000 m a ve společenství s děvčaty z Kojetína na K4 na trati 500 m znovu 3. místo. Odpracováno bylo 554 brig. hodin. Škoda, že oddíl zapomíná na propagaci svých výsledků na veřejnosti, o jeho úspěších neví ani značná část hranické veřejnosti.
V roce 1981 dochází opět ke změně funkce předsedy, odchází R. Macháň a ujímá se řízení Jiří Švrček. Po zkušenostech z minulých let oddíl se snaží neztratit kontakt s členskou základnou a do popředí se dostává opět zvýšení zájmu o vodní turistiku. Úkolem je pověřen Vojtěch Ryška. A tak znovu lodě hranických kanoistů brázdí slovenské a moravské řeky. Z rychlostní kanoistiky přiváží členové oddílu medaile z krajských, republikových i federálních přeborů. Letos celkem 41 medailí. V kanoistickém světě má oddíl již svůj zvuk a kanoisté ze Sigmy Hranice se vyslovují čím dál častěji. Dobrou politicko-výchovnou prací byli do sportovní činnosti zapojeni všichni členové oddílu z řad mládeže do 16 let a mládež závodí. Nastal však jiný problém. Tělovýchovná jednota odebrala však oddílu autobus ROBUR, důvody byly technického rázu. Tím však oddíl zůstal bez možností přepravy závodníků. Jen díky velkému pochopení mnoha rodičů, kteří byli nápomocni při přepravě závodníků svými osobními auty, neutrpěla tolik závodní činnost. Šlo však jen o řešení přechodné a dále neudržitelné. Oddíl získává v tomto roce titul „Vzorný oddíl II. stupně“. V oddíle pracují tři sekce. Práce s pionýry pod vedením Mil. Bartoše a M. Patráka, výkonnostní sport – rychlostní kanoistika, vedená též Milanem Bartošem a sekce vodní turistiky pod vedením V. Ryšky. Členská základna má 79 členů, trenérů: 2 x II. tř., 4 x III. tř., 3 x IV. tř., rozhodčí: 1 x I. tř., 6 x III. tř., celkem v tomto roce získáno či obhájeno 18 výkonnostních tříd. V krajském přeboru získáno 8 titulů Krajský přeborník, 3 x 2. místo, 2 x 3. místo a 1 x 4. místo. Na přeboru ČSR získány 3 stříbrné a 2 bronzové medaile. Nutno však konstatovat, že z důvodu omezené možnosti přepravy závodníků, nebylo možné obsadit všechny hodnotící závody v rámci vrcholové soutěže jednotlivců i družstev o „Český pohár“ a proto nebyli závodníci z Hranic v tomto roce hodnoceni, což znevažovalo práci jak trenérů, tak samých závodníků. Vodní turistika uskutečnila několik sjezdů řek, včetně týdenního sjezdu na slovenských řekách a putovním stanovým táborem.
Rok 1982 zaznamenal účast oddílu na 13-ti závodech, z toho 4 přebornických, 4 pohárových a 5-ti veřejných – postupových. Členové závod. družstva si vyjeli či obnovili 17 výkon. tříd. Z toho 6 dospělých 5 VTM a 6 VTŽ. Přebor kraje – získáno 10 x 2. místo, 5 x 3. místo, atd., přebor ČSR – 2 x 2. místo, 1 x 3. místo, 1 x 4. místo, přebor ČSSR – 1 x 4. místo, 1 x 5. místo, 2 x 8. místo. Nejúspěšnějším závodníkem byl Pavel Navrátil, ziskem 2 stříbrných medailí z přeboru ČSR a 4. a 5. místem z přeboru ČSSR. Byl navržen jako nejlepší sportovec v rámci TJ a města Hranic. Tento člen se pro své dobré výsledky dostal do SVSM při VŠ Praha v roce 1979 a v roce 1981 se pro zdravotní důvody vrátil do mateřského oddílu, kde jako žák začínal. Dopravu na většinu závodů zajišťoval oddíl ve spolupráci TJ Slovan Frýdek-Místek. Po úpravě nákl. vozu Avia 30, zbytek závodů se objezdil tímto vozidlem vč. přepravy osob. Tato přeprava v žádném případě nesplňuje pohodlí přepravy v autobuse (závodníci jsou vydrncaní a zaprášení), ale odpadlo náročné zajišťování přepravy závislé na jiném vlastníku vozidla. Stav závodního družstva poklesl z 25 na 19 členů a to odchodem na voj. základní službu. Stav bude nutno doplnit novým náborem.

Šumava 1983

Šumava 1983

Rok 1983 nebyl veden jinak, než se zaměřením na politicko-výchovnou práci s mládeží. Velmi dobře odvádějí práci s mládeží pionýrští vedoucí Gadasová a Gnida, kteří také provedli nábor nových členů, ve spolupráci s MěDPM zabezpečovali kulturní a tématické výlety ve spojení s dopravou závodního družstva. Odbor vodní turistiky měl sice plán činnosti bohatý, jenže z důvodu velkého sucha a tím i nízkého stavu vody v řekách, bylo mnoho akcí vodního kalendáře odvoláno. Přesto byly sjety tyto řeky: Opava, Moravice, Bystřička, Bečva, Morava, Divoká Orlice, a v týdenním zájezdu do Čech řeky Vltava, Malše, Vydra, Otava, Blanice, Nežárka. Členská základna zůstala stejná jako v min. roce. Z odborných kádrů je 14 trenérů a 7 rozhodčích. Počet nositelů OZ je 15, výkonnostních tříd je 23. Brigádnických hodin odpracováno 819. V Krajském přeboru zisk 2 titulů „Krajský přeborník“ (Macháň, Červinková), 5 x 2. místo atd., na přeboru ČSR 2 tituly „Krajský přeborník“ (Pavel Navrátil), 1 x 2. místo a 2 x 3. místo. V přeboru ČSSR získáno 1 x 13. místo a 1 x 15. místo. Oddíl se potýká s nedostatkem trenérů, dále neměl možnost zakoupit již 3 roky závodní loď z důvodu nedostatku v obchodní síti.Podobná situace je u pádel a plovacích vest, které jsou pro žáky povinné.Je třeba vyzvednout příkladnou starost o nákl. auto AVIA obou řidičů – Bláhy i Schejbala. Příkladně si vedl i pionýrský oddíl při KO, který zdarma odpracoval na lesních úklidových pracích a výsadbě lesa 73 hodin.
Zaměření práce v oddíle pokračovalo i v roce 1984. V rámci spolupráce s okresním DPM a ZŠ Drahouše byl oddíl nápomocen při přípravě i realizaci již II. ročníku sjezdu řeky Bečvy v úseku Val. Meziříčí – Hranice. Akce byla opět velmi úspěšná. Náš oddíl uspořádal III. klasifikační závod Severomoravského kraje a I. ročník Hranické pětistovky, bohužel ne v Hranicích pro neregulérní trať, ale v Kojetíně. Všichni naši funkcionáři a pořadatelé se zhostili svého úkolu dobře, i když mnozí se podobné akce zúčastnili poprvé. Odznak zdatnosti získán v počtu 15 ks, z toho jeden stříbrný. Závodní družstvo se zúčastnilo celkem 11 závodů, z toho jednoho přebornického, dvou kvalifikačních a pěti veřejných postupových. Na těchto závodech si vybojovali nebo obnovili členové družstva 23 VT z toho 2 x I., 11 x II. a 10 x III. VT. Přechodem většiny závodníků do vyšší věkové kategorie došlo k celkovému poklesu výkonnosti. Získaní noví mladí členové přes prázdniny, na počátku školního roku se fluktuací rozplynuli. Ověřeno, že získaná mládež v zimním období je trvalejší základna. Odpracováno v tomto roce 750 brig. hodin. Z významnějších výsledků je nutno uvést v Krajském přeboru Sm kraje – nejlepší umístění na 2. místě A. Mrlík – Jarošek v K2 na 500 m, rovněž na 2. místě v K2 žml 2 000 m Baraňák – Baraňák a 9 třetích míst.Ve vodní turistice byly sjety řeky Moravice, Bečva, Divoká Orlice, Hron, Váh, Hornád, Belá, Hloučela. Oddíl má potíže s údržbou vozidla Avia, pro nedostatek náhradních dílů.
V tomto roce – 1985 – oddíl úspěšně ukončil soutěž o titul Vzorný oddíl ČSTV I. stupně a bude v dalších letech soutěžit o bronzovou plaketu. V této soutěži i napomáhá oddílová tabule cti loděnice, kde jsou vyvěšovány všechny výsledky závodní, hospodářské i pracovní. Vzorně pracuje i pionýrský oddíl pod vedením Gnidy a Mužíkové. V rámci oslav ČSS 1985 a MDD oddíl spolupracoval se zákl. školou Drahouše při III. sjezdu řeky Bečvy v úseku Hustopeče n/B. – Hranice – loděnice. Oddíl se též zúčastnil manifestační jízdy k oslavám ČSS 1985 za účasti vedoucích sportovních skupin středních škol a zástupce krajského štábu ČSS. Soutěží v rámci ČSR se zúčastnilo celé závodní družstvo 11 závodů. 2 x přebornických (kraje a ČSR), 4 x klasifikačních mládeže ČSR, 3 x klasifikačních v rámci Sm kraje, 2 x postupových – veřejných. Z významných úspěchů zmiňuji se o 4 titulech „Krajský přeborník“ – Bartoš Milan ml. – K1 žml na 500 m a 2 000 m, v C2 žml. na 500 m Cahlík – Kozák a v K2 žml 2 000 m Kobliha – Fanta. Z přeboru ČSR získal titul „Přeborník ČSR“ v K4 st. ž. Novotný D. a spol. Doškolení a vyškolení kádrů nebylo v tomto roce provedeno – ČÚV ČSTV nevypsal termín. Dosáhlo nebo obhájilo 18 členů záv. družstva výkonnostní třídy, z toho Novotný I.VTM a Kozák, Cahlík, Fanta a Kobliha I.VTŽ. Odznak zdatnosti získalo 19 členů, z toho 3 x stříbrný. Plán dárců krve v počtu 3 byl překročen na 4. Brigádnických hodin odpracováno 935. Odvětví vodní turistiky uskutečnilo sjezdy: Velička, Bečva, Moravice, Belá a 5-ti denní zájezd do PLR na 3 etapový sjezd Dunajce. Přínosem pro práci s mládeží je návrat dvou členů ze základní voj. služby ze střed. vrcholového sportu Dukla. Oddíl obdržel novou rychlostní loď C2 z prostředků ČÚV ČSTV a dle rozpočtu oddílu byla zakoupena TJ pramice, 10 ks pádel a rychlostní plovací vesty pro závodní družstvo. Opět je třeba vyzvednout příkladnou práci hospodáře oddílu a řidiče v jedné osobě F. Bláhy a druhého řidiče Droby, kteří svou houževnatou pílí udržují vozidlo AVIA 30 ve výborném technickém stavu, aby vždy spolehlivě odvezlo a dovezlo závodníky i lodě. Z hospodářské činnosti je třeba se dotknout problému vytápění loděnice. Stávající naftové ústř. topení je v provozu nákladné. Protože v Trávnické ulici byla provedena výměna plyn. potrubí, naskýtá se možnost napojení přes příjezdovou uličku do loděnice. Návrh byl konzultován s HV TJ Sigma s kladným výsledkem. Předběžné náklady by činily cca 50 000,– Kč, není však dosud příslib na odběr plynu od SMP a tímto problémem se bude oddíl zabývat v příštím roce.
Ukončením roku 1986 začínají přípravy na oslavy 30. let vzniku KO v Hranicích. Ale to bychom ještě trochu předbíhali. Jaký byl nejdříve ten rok 1986? Dobrá politicko-výchovná práce v oddíle a působení oddílové nástěnky bylo docíleno zapojení všech členů oddílu do 16 let do závodní činnosti, takže neexistuje v tomto věku člen, který by byl jen „přispívající“. Zveřejňování kladných, ale i záporných výsledků na tabuli cti přispělo ke zdravé ctižádostivosti každého závodníka a také rodiče, kteří se chodí dívat na své „ratolesti“ si mohou udělat obrázek o náročnosti našeho výkonnostního sportu. Nemalou měrou se na politicko-výchovné práci podílí Rad. Gnida – ved. pionýrské skupiny, který ve spolupráci s politicko-výchovným pracovníkem Milanem Mužíkem provádí náplň celé skupiny a využívá místa závodů pro pionýrskou skupinu na poznávání kulturních památek vždy tak, aby vozidlo AVIA bylo využito na plné obsazení. Dále byl uskutečněn 3-denní putovní sjezd řeky Bečvy, kde byly předvedeny ukázky z tábornictví, vaření, technika jízdy na lodi ve spolupráci s MěDPM, což utužilo naši spolupráci i pro budoucno. Je třeba se zmínit i o finanční podpoře od MěDPM a to ve formě zakoupení kajaku, dresů a na zimní přípravu zapůjčení běžecké výstroje a výzbroje. Z odvětví vodní turistiky, nadále pod vedením Voj. Ryšky, připomeňme letošní sjezdy – Moravice, Bečva, Dunajec – PLR, Belá, Jihlavka, Bystřička, Hloučela. V tomto odvětví se vytvořilo odvětví – Windsurfing. Devět členů oddílu si postavilo plavidlo a již na jaře začalo svojí činnost na vodě. Odborných kádrů – trenéři 3 x II. třídy, rozhodčí – 1 x I. třídy a 6 x III. třídy. Odznaků zdatnosti je 16, výkonnostních tříd 14, dárců krve 5, brigádnických hodin odpracováno 1 026. U výkonnostního sportu došlo k dosud nejpronikavějšímu úspěchu od založení kanoistiky. Bylo získáno 15 titulů „Krajský přeborník“, 1 x titul „Přeborník ČSR“ a k tomu ještě 2. místo, ve finále na Přeboru ČSSR opět zisk stříbrné medaile a k ní ještě 5. místo. Zásluhu na těchto výsledcích má poctivý přístup závodníků k tréninku a velmi dobrá práce trenérů pod vedením Milana Bartoše, který je také členem Krajského svazu kanoistiky. Pomocí k udržení dobré standardní výkonnosti kanoistiky v Hranicích bude i přiblížení střediska TSM, které bude v příštím roce působit v Přerově (dosud Kojetín). Pro ještě lepší výsledky by však oddíl potřeboval doplnit inventář o nové lodě, hlavně však nová pádla. Dále pro přidělování tělocvičen pro zimní období zodpovědnější přístup zástupců TJ a ne jen konstatovat, že kanoistika je sport individuální a ne kolektivní. Každý sportovec si potřebuje udržovat formu fyzickou přípravou a zejména zimní období je pro kanoistiku důležité, aby se v něm sportovec fyzicky připravil na časné jarní období, kdy se dolaďuje již na vodě a začínají první závody. Jsme přesvědčení, že svými výsledky se můžeme směle postavit k jiným oddílům, kde byl jejich požadavek plně respektován. Obdobně zůstal nepovšimnut náš návrh na provádění rehabilitačních cvičení formou plavání v bazénu v Přerově, nejen pro členy – sportovce kanoistického oddílu, ale i pro všechny ostatní sportovce TJ, vždy tak, aby byl autobus plně obsazen. Vývin mladého sportovce spočívá také v rehabilitačním procesu a nejen v jednostranné zátěži tréninkových dávek. I s tou dopravou by se nějaké řešení našlo. Celý rok jsme ztratili tím, že jsme marně čekali u HV TJ přes urgence, co je s povolením na přípojku – plynofikaci loděnice. Až v září jsme dostali odpověď, ať si oddíl zařídí vše potřebné sám. Situace ke konci roku stojí tak, že povolení k napojení od SMP je, příslib od TJ Sigma na úhradu nákladů rovněž, takže nic nebude bránit tomu, aby pravděpodobně přes prázdniny byla plynofikace loděnice realizována. Musíme ještě pochválit závodní družstvo za kladný přístup k bezplatné brigádě na čištění lesa od klestí a spadlých stromů na polesí Boňkov, kde odpracoval 225 hodin. Ukončením roku 1986 začínají přípravy na oslavy 30 let vzniku kanoistického oddílu v Hranicích.

KVS 1986

KVS 1986

Rok 1987 byl nejen výročím 30 let kanoistického oddílu, ale i 100 let organizované tělovýchovy v Hranicích. Při KO pracovala pionýrská skupina pod vedením Radka Gnidy a Dušany Mužíkové. Vodní turisté pod vedením Vojtěcha Ryšky absolvovali tyto sjezdy: Moravice, Jihlava, některé české řeky, Hloučela a bylo uskutečněno několik sjezdů řeky Bečvy. 14 členů se věnuje aktivně windsurfingu. Jako doplňkový sport se v zimě provozují lyžařské disciplíny. Celorepublikových masových běhů jako jsou „Jizerská padesátka“, „Bílá stopa 50“ či „Krkonošská 70“ se zúčastnili i někteří naši členové: Gnida, Droba, Ryška. Doprava na závody i vodní turistiku se provádí nákladním automobilem Avia. Závodní družstvo se letos zúčastnilo 14-ti závodů. Hlavní trenér Milan Bartoš st. spolu s ostatními trenéry, přes špatné tréninkové podmínky (výstavba nového jezu a regulace řečiště řeky), odvedli i letos dobrý kus práce na vodě.Plánovaná plynofikace zatím neproběhla.

KVS 1987

KVS 1987

V roce 1988 v oddíle nadále pracují 2 skupiny pionýrů pod vedením D. Mužíková – R. Gnida. Rychlostní sekce je zastřešována prací M. Bartoše st. a L. Droby. Vodní turistika pod vedením V. Ryšky a Pavla Valouška se zúčastnila podle vodáckého kalendáře řady akcí na řekách po celé republice, např.: Morava, Velička, Bečva, Berounka, Belá, Hornád, Váh, Dunajec, Hloučela. Někteří členové se nadále věnují windsurfingu. I letos se tři členové: Ryška, Navrátil, Patrák zúčastnili v zimě „Jizerské 50“, „Bílé stopy SNO“ a „Krkonošské 70“ – jako doplňkového sportu. Oddíl se připravuje k náročné investici v příštím roce a to plynofikaci společenské budovy loděnice, včetně přípojky z Trávnické ulice. Materiál byl částečně zajištěn již letos. Oddíl čeká také oprava nákl. automobilu Avia – náklady zatím nejsou dořešeny. Výkonnostní sport pod vedením M. Bartoše st. a L. Droby zaznamenal ve výsledcích částečný útlum. Hlavní příčinou byly regulační práce při výstavbě nového jezu. Nejlepšími sportovci roku byli: Jan Marisko – Aleš Rada za 3. místo na C2 na přeboru ČSR a Milan Bartoš ml. Za 6. a 8. místo K1 – přebor ČSSR.
V průběhu roku 1989 byli nově vyškoleni dva trenéři III. třídy – Dalimil Kušner a Pavel Navrátil. Hlavní úsilí většiny členů oddílu mimo sportovní činnost bylo zaměřeno na plynofikaci společenské budovy a přípojky z Trávnické ulice. Na této akci bylo odpracováno členy téměř 800 bezplatných hodin. Tříleté úsilí – nahradit naftové topení plynovým – bylo zdárně dokončeno.Ingstav na jaře dokončil práce v areálu loděnice v souvislosti s úpravou Bečvy, včetně tří schodišť. Byla provedena výměna motoru a přední nápravy u nákl. automobilu Avie. Naši členové se počátkem roku opět zúčastnili běhů na lyžích: „Bílá stopa 50“, „Jizerská 50“ a „Hvězdicová jízda Javorníky“. Od dubna začaly vodácké turistické akce na řekách Morava, Moravice, Bečva, Orava, MsKnD (5-ti denní maratón na Dunajci v Polsku), Belá – Váh (3-denní), Jihlava, Hloučela a závěrem sezóny 2 akce na Bečvě. I letos se někteří členové oddílu věnovali windsurfingu. Je třeba vyzvednout práci Jiřího Švrčka za projektovou a dokumentační přípravu plynofikace loděnice i předsedy Františka Bláhy za zajištění opravy Avie, ale i poctivou práci trenérů M. Bartoše st. a L. Droby, kterým se díky dostavění jezu a regulaci Bečvy (což mělo za následek zvýšení vodní hladiny) zlepšily tréninkové možnosti.
V průběhu roku 1990 začaly vznikat nejasnosti okolo způsobu hospodaření v TJ. V tomto roce zůstává ještě vše při starém, ale jaké budou nové podmínky v příštích letech a s čím budeme moci počítat od hlavního výboru TJ – to je otázkou. Z oddílu odešel kvůli dálkovému studiu L. Droba. Areál loděnice postihla 21. 2. 1990 vichřice, která poškodila střechy skladu lodí i společenské budovy a rozbila její okna. Koncem roku jsme začali pronajímat společenskou část areálu za úplatu. O sportovní úspěchy a vodní turistiku se starali Bartoš, Gnida, Kušner a Valoušek. Vodní turisté absolvovali sjezd těchto řek: Moravice, Bečva, Belu (2 dny), Hornád, mezinárodní vodácký tábor Sala-Moll (Rak.), Tarvisio (Itálie – 60 km), 6 řek na Ukrajině (180 km). Z toho je patrno, že i vodákům se otevřela západní Evropa. Ve výkonnostním sportu je třeba vyzvednout úspěchy staršího žáka Jana Marisky, který již v loňském roce na sebe upozornil výbornými výsledky.
Nejasnosti okolo dotace od hlavního výboru TJ se táhly až do poloviny roku 1991, což se odrazilo na čerpání rozpočtu, a to hlavně u závodní činnosti a při údržbě areálu loděnice. Finanční nejistota, dále ztráta pochopení zaměstnavatele s uvolňováním a refundací ušlé mzdy, ale i ochabnutí zájmu některých členů (pracovní potíže), vedly k poklesu v přípravě závodní i jiné činnosti. Svépomocí byla opravena střecha společenské budovy, kde na několika místech zatékalo. Sotva byly ukončeny práce s regulací Bečvy a plynové přípojky, započal Plynostav s pracemi na plynovodu pro město Hranice, které vedly přes celý areál po dobu 8 měsíců (od 1. 10. 1991 do 31. 5. 1992). Do konce r. 1991 však práce nezačaly. Při vloupání do areálu loděnice odcizili pachatelé inventář za několik tisíc Kč. Turistická činnost byla letos také víceméně sporadická. Absolvovaly se sjezdy na řekách – Moravice, 3 x Bečva, Belá a Velička. Letos jsme také uspořádali 1. ročník Hranického maratónu na Bečvě. Oddíl opouští v současnosti nejlepší závodník Jan Marisko, který odchází do Pardubic studovat na gymnázium se zaměřením na rychl. kanoistiku.
Velkou finanční nejistotou začal rok 1992. Přes všechny problémy se však TJ podařilo zajistit finanční prostředky, i náš oddíl byl uspokojen. Pro zlepšení příjmů oddílu bylo rozhodnuto upravit společenskou místnost na restauraci. Během roku se do našeho oddílu přidružila skupina vodních skautů, vedená JUDr. Kamilem Kapinusem. V jarním deštivém období najel n.p. Plynostav na pokládání plynovodu pro město přes náš areál a pozemek proměnil v „tankodrom“. Značně poškodil i povrch příjezdové uličky do loděnice a zmizel, aniž by se Městský úřad v Hranicích postaral o nápravu. Za vzniklé škody našemu oddílu vyplatil Plynostav přiměřenou náhradu s tím, že si vše uvedeme do pořádku sami. Koncem roku jsme zaznamenali opět 2 vloupání se škodou 4 000,– Kčs. Vodní turisté letos upadli do jisté pasivity. Byly sjety jen řeky Belá, Moravice, Hamerský potok a Bečva. Velkou akcí KO byl 2. ročník Hranického maratónu, který by se měl stát tradicí. Oddíl hodlá provozovat půjčovnu loděk a proto zakoupil několik pramic od bývalého provozovatele půjčovny.

KVS 1992

KVS 1992

V jubilejním 35. roce založení KO pracoval výbor ve složení: František Bláha – předseda, dále R. Gnida, M. Bartoš, J. Korba, D. Kušner, P. Valoušek, M. Mužík a J. Švrček. Stav členské základny 91, 4 trenéři, 2 rozhodčí. Poprvé v historii získal náš člen titul Mistra republiky ČSFR. Byl jím na 20 km trati Aleš Rada ve společenství s Dušanem Ševčíkem z Ingstavu Kojetín v kat. C2. Zisk zlaté medaile z Mistrovství ČSFR, dvou stříbrných, svou bronzových a jednoho 4. místa z Mistrovství ČR lze hodnotit jako sezónu velmi úspěšnou v historii KO TJ Sigma Hranice.

KVS 1992

KVS 1992

V roce 1993 pracovaly v oddíle tři sekce:
• rychlostní – celoroční pravidelná závodní činnost – 15 členů
• turistická – masová činnost prováděná nepravidelně – 40 členů
• vodní skauti – nově založený oddíl – 23
Závodní družstvo (v průměru osmičlenné) se v tomto roce zúčastnilo 10 závodů, a to 2 přeborů ČR, 4 závodů Českého poháru a 4 závodů oblastních. Největšího úspěchu dosáhla dvojice Romana Hudečková a Milena Ivanušcová ve společenství s GDW na K4 500 m na přeboru ČR v Račicích. Dne 17. 4. 1993 se uskutečnil III. ročník Hranického maratónu na řece Bečvě. Zúčastnilo se jej 68 závodníků z těchto moravských oddílů: Přerov, Kojetín, Olomouc, Hodonín a Ostrožská Nová Ves. Turistická sekce uspořádala několik vydařených akcí. Tradičně se jela Velička a velikonoční Moravice. V květnu pak Belá a Váh. O prázdninách se uskutečnila dovolená na Slovensku, kde se jely řeky Orava a Belá. Na podzim se konal II. ročník sjezdu Hamerského potoka. Vodní skauti docházeli do areálu loděnice poměrně pravidelně a projížděli se po Bečvě. Seznamovali se s pravidly a zvyky vodních skautů. Také oni se potýkají s problémem cvičitelů. Vede je Dr. Kamil Kapinus. Také v tomto roce měl oddíl velké starosti s dopravou. Nákladní vozidlo AVIE musí každý rok na technickou prohlídku a jeho opravy jsou nákladné. Při dopravě velmi pomohl nový řidič – otec úspěšné závodnice p. Antonín Hudeček, který se ujal tohoto úkolu pro zajištění závodní činnosti. Klubovna byla přeměněna na restauraci a pronajata p. V. Bartošové a pomáhá vydělávat na náklady. Dalším sponzorem oddílu v tomto roce byla Česká pojišťovna, a.s. Stav členské základny se oproti minulému roku snížil o 21 členů. Z výroční schůze vzešel devítičlenný výbor, jehož předsedou se stal opět František Bláha. Bylo odpracováno celkem přes 260 brigádnických hodin na úklidu prostranství po plynařích a při realizaci části klubovny na restauraci.

KVS 1993

KVS 1993

V roce 1994 měla rychlostní sekce 8 závodníků, kteří se připravovali po trenérským vedením Milana Bartoše ml. Zúčastnili se celkem 11 závodů, a to 3 přeborů ČR, 4 závodů ČP, 3 závodů oblastních a 1 mezinárodního, čímž se hranická kanoistika dostala opět na mezinárodní úroveň. Nejúspěšnější závodnicí oddílu se stala ziskem 6 x 1. místo, 1 x 2. místo, 4 x 3. místo, 1 x 4. místo a několika pátých až osmých míst v kategorii K1 Romana Hudečková. V kategorii K2 pak společně s Milenou Ivanušcovou získaly 1 x 1. místo, 1 x 2. místo, 1 x 4. místo a 4 x 5. místo. Celkově lze říci, že rychlostní sekce se ve srovnání s rokem 1993 zlepšila. V celkovém hodnocení závodů ČP postoupila v konkurenci 56 oddílů z celé republiky z 32. místa na 26. místo. Turistická sekce podnikla v roce 1994 osm výprav po českých a slovenských tocích. Sjezd domácího potoka Veličky proběhl díky mimořádně dobrým podmínkám již v lednu. Oficiálním začátkem vodácké sezóny byl Velikonoční sjezd řeky Moravice. Dále se uskutečnily sjezdy řek Belá a Jihlava. Neplánovanou akcí byl zájezd po slovenských řekách. První týden v srpnu proběhla týdenní expedice pod krycím názvem ŠUMAVA 94. Byla kombinací sjezdů řek Teplá Vltava, Vltava a Otava s jednodenní zastávkou na Lipně a návštěvou hradů Zvíkov, Hluboká a Českého Krumlova.Na zpáteční cestě pak účastníci navštívili Moravský kras. Začátkem října se pak uskutečnila již tradiční dvoudenní akce – III. ročník sjezdu Hamerského potoka. Vodácká sezóna byla za účasti velkého počtu členů oddílu ukončena sjezdem řeky Bečvy. Dne 19. 10. 1994 proběhla mimořádná členská schůze kanoistického oddílu TJ Sigma Hranice. Hlavním bodem schůze bylo projednání návrhu na osamostatnění KO od TJ Sigma Hranice. Tento návrh byl jednohlasně přijat všemi přítomnými členy. Tak se stalo i při hlasování o novém názvu „KLUB VODNÍCH SPORTŮ HRANICE“. Byl zvolen přípravný výbor, který zahájil jednání s výborem TJ Sigma Hranice. Právní subjektivitu oddíl získal registrací u Ministerstva vnitra dne 11. 11. 1994.
Výbor TJ tento návrh na své schůzi dne 21. 3. 1995 přijala a rozhodla o způsobu převodu movitého i nemovitého majetku do užívání KVS Hranice a přeregistrování jejich členů. První členská schůze nově vzniklého oddílu KVS Hranice proběhla dne 24. 3. 1995. Byl na ní schválen nový výbor oddílu ve složení: předseda – Radomír Gnida, místopředseda – ing. Miloslav Růžička, jednatel – Jiří Žiak, správce – Milan Bartoš st., rychlostní sekce – Milan Bartoš ml., turistická sekce – Lubomír Fanta, člen – Tomáš Kobliha.
Nový klub si vytýčil za hlavní cíl výchovu mládeže k vodnímu sportu všeobecně. V průběhu roku 1995 po úspěšném jednání s TJ byl převeden movitý majetek z bývalého kanoistického oddílu na KVS Hranice. Klubu se podařilo zajistit finanční prostředky na celoroční provoz díky novým sponzorům: fa DAMS – p. Navrátil, FANTA s.r.o., p. Patrák, COSAGA, DEHON. Hlavním zdrojem financí byl pronájem restaurace Loděnice panu Mužíkovi a Žiakovi. V tomto roce se brigádnicky vybudovala kanalizace, která byla zničena při plynofikaci, obnovila se ulička k nábřeží, což usnadnilo přístup do restaurace Loděnice mimo areál KVS. Souběžně se opravilo oplocení loděnice. Rychlostní sekce pod vedením trenérů M. Bartoše st. a M. Bartoše ml. Navázala na dobré výsledky z minulých let. Turisté pod vedením L. Fanty se zúčastnili obvyklých akcí, zahájením na řece Bečvě, dále Moravice, Divoká Orlice, prodloužený víkend na Belé. Hlavní akcí této sezóny byla dovolená na řece Sázavě. Sezóna pokračovala sjezdy řek Jihlava, Hloučela a Hamerský potok.
V roce 1996 výbor KVS zajistil financování oddílu za opětovné účasti loňských sponzorů. Po problémech s provozem oddílové Avie z předchozích let výbor KVS rozhodl o pronájmu vozidla spediční firmě p. Prokla, který nám zajistil dopravu na všechny akce tohoto roku s využitím jeho vlastního vleku. V průběhu tohoto roku se podařilo převést do našeho vlastnictví budovu loděnice. V očekávání odkupu pozemků areálu od Okresního úřadu Přerov jsme omezili výdaje jen na běžnou údržbu areálu. Realizovala se jen oprava podlahy v suterénu restaurace, kde po utěsnění kanalizace pulsovala spodní voda. Závodníci pod vedením p. Bartoše st. a Bartoše ml. se zúčastnili všech plánovaných závodů. Turisti pod vedením p. Budína se zúčastnili těchto akcí: Moravice, Bečva, Divoká Orlice, Belá, dovolenou strávili na Slovensku sjezdem tamních řek Dunajec, Hornád a Belá.
Začátkem roku 1997 proběhla členská schůze, která zhodnotila výsledky předcházejícího výboru, kterému tímto skončilo funkční období. Zvolila nový výbor v tomto složení: předseda – Tomáš Kobliha, místopředseda – ing. Miloslav Růžička, jednatel – Ivan Ptáček, správce – Radomír Gnida, rychl. Sekce – Milan Bartoš st., turistická sekce – Miloslav Budín, člen – Milan Bartoš ml. Výbor si pro své dvouleté období vytýčil tyto cíle:
– dořešení vleklých problémů s pozemky
– zkvalitnění přípravy sportovců
– rozšíření členské základny
– rozšíření nabídky turistických akcí
Hospodaření oddílu výrazným způsobem ovlivnila stoletá povodeň, která se přehnala přes Moravu ve dnech 7. – 9. 7. 1997. KVS způsobila škody na majetku ve výši Kč 500.000,–. Tyto škody částečně uhradila pojišťovna. Na likvidaci následků povodní se účastnila většina členů KVS. V krátké době se podařilo uvést areál do původního stavu. Největší zásluhu na odstraňování následků povodně mají členové závodního družstva pod vedením Milana Bartoše ml. Jarní příliv mladé krve i přes tyto okolnosti vytrval, dá se říci, že stmelil celý kolektiv závodního družstva. Turistická sekce se pod vedením p. Budína zúčastnila těchto akcí: Moravice, Divoká Orlice, horní tok Bečvy, horní tok Moravice, Oslava. V květnu proběhla čtyřdenní akce BELÁ 97. Po zkušenostech některých členů z uplynulých let a zvýšeného zájmu z řad turistů se uskutečnila tento rok dovolená za účasti mnoha členů v rakouských Alpách na řece Salze. Stoletá voda zasáhla i rakouské Alpy a negativně ovlivnila průběh dovolené. Turisti se po dohodě s rakouskými úřady přesunuli na Šumavu, kde sjeli řeky: Otavu, Teplou Vltavu, Vltavu z Vyššího Brodu, Hamerský potok a po přesunutí na Moravu řeku Jihlavou. I přes náhradní program byli všichni účastníci spokojeni. V září, ještě mimo kalendář turistických akcí, byla přece jenom Salza sjeta.
Rychlostní sekce v letošní sezóně dosáhla vrcholu v celé dosavadní éře své existence. Přes nepřízeň tréninkových podmínek ovlivněných povodní se podařilo v celkovém hodnocení oddílů v rámci ČR dosáhnout 17. místa. Toto je historický úspěch kanoistiky v Hranicích. Dostatečným ukazatelem výkonnosti závodního družstva, rozšířeného jarním náborem o cca 15 členů, byl zisk 5 zlatých, 5 stříbrných a 3 bronzových medailí z Mistrovství ČR, které se konalo v Račicích, Praze a Týně nad Vltavou. Historickým úspěchem našeho klubu byl zisk 14. místa naší závodnice Romany Hudečkové na Mistrovství světa juniorů ve finském Lahti v červenci roku 1997. V roce 1997 oslavujeme 40-tileté období činnosti vodního sportu v Hranicích.
V roce 1998 rychlostní sekce začíná sezonu zimním soustředěním na Prostřední Bečvě. V tomto roce byla příprava na celou sezonu rychlostní sekce velmi obtížná, protože řeka Bečva nebyla po povodni ještě zcela upravena. Tréninky probíhaly na pískáči u Střelnice. Počítali jsme, že za takových ztížených podmínek bude těžké udržet závodní družstvo aspoň v té základní skupině, ale mile nás překvapilo, že se do oddílu hlásili noví členové. Přes všechny potíže – jak tréninkové, tak částečně i ekonomické se naše družstvo umístilo v sezóně 1998 na pěkném 27. místě v republice v konkurenci 44 oddílů.
V tomto roce se k nám ještě připojili Vodní skauti a stali se tak nejmladší sekcí. I oni se zaměřili na činnost mládeže, plní skautské pravidla a zákony rozšířené o znalosti a zákonitosti pobytu na vodní hladině, jak klidné, tak i divoké.
Turistická sekce nemá tolik početnou členskou základnu, ale její činnost se stále rozšiřuje nejen na českých řekách, ale i v zahraničí – Slovensko, Rakousko, Slovinsko – uvažuje se o německých a francouzských řekách.
V roce 1999 je už zase tok řeky Bečvy jak má být a rychlostní sekce může pracovat ze všech sil na dohnání ostatních oddílů, které nebyly postiženy povodněmi v roce 1997. Tak jako každý rok zimní příprava spočívá v pravidelných návštěvách tělocvičny a bazénu. Vodáci nemohou ani zimní přípravu omezit, jinak se to projeví v letní sezóně. Tato, ale i letní část ukázala, že naši závodníci jsou velmi snaživí. Za jednu sezónu jsme se opět posunuli o několik příček v českém poháru dopředu. Přesně z 27. místa na celkové 15. místo v republice z 42 oddílů. Všichni závodníci dali do toho vše, aby se zase přiblížili k těm největším a nejsilnějším oddílům.
Nejvíce úspěchů v tomto roce zažívá Jan Chmelař, který se se svými výsledky probojoval až na Pohár olympijských nadějí do polského Bydhoště. Je také Mistr ČR na singlu a v maratónu. Bodovali, ale i ostatní, kterým za jejich výkony děkujeme.
Rok 2000 pro nás začal velmi pěkně, protože jsem dostali od sponzora – společnost AVL Moravia s.r.o. nový typ lodi C1. Na této lodi trénovali všichni naši véčkaři a bylo vidět, že jejich časy se stále mění k lepšímu.
V tomto roce náš oddíl uspořádal také dva závody na řece Bečvě. Byl to 1. ročník „Hranického Bobra“ – což jsou závody pro širokou hranickou veřejnost, mohou se účastnit všichni, co mají odvahu tento sport okusit. Převážně se závodí na stabilnějších lodích, ale dají se vyzkoušet i závodní lodě. Druhý závod – vytrvalostní pro maratónské specialisty – Canoe & Kayak Extrem Marathon 2000.
V roce 2001 jsme opět poskočili o jednu příčku v celkovém pořadí oddílů v Českém poháru – tzn. 14. místo v konkurenci 41 oddílů.
Uspořádali jsme 2. ročník „Hranického Bobra“, který se od tohoto roku bude každoročně konat jako letní zpestření prázdninového volného času.
V tomto roce se zúčastnili 2 naši závodníci – Petr Gnida a Jan Černý závodů Olympijských nadějí v Račicích. Jan Černý se na 500 m i1 000 m umístil na krásném 3. místě. Na ostatních disciplínách se umístili do 10. místa.
Rok 2002 byl dalším úspěšným rokem v řadě, kdy hraničtí kanoisté získali spoustu medailí jak na domácím, tak na mezinárodním poli. Zúčastnili se 3 mistrovských, 6 pohárových, 5 putovních a 3 mezinárodních závodů V Hranicích jsme uspořádali celkem 3 závody, z nichž 2 byly rychlostní a jeden byl pořádán pro širokou hranickou veřejnost. Letní soustředění závodníků se konalo v červenci na přehradě Olešná ve Frýdku – Místku.
V rámci Českého poháru získali naši závodníci 5 zlatých, 4 stříbrné a 7 bronzových medailí. Titul Mistra ČR získal 2x Jan Černý na tratích 500 a 1 000 metrů a na dlouhých tratích obdržel stříbro. Tomáš Bláha Pavel Petrovský vybojovali stříbro na čtyřkanoi na trati 1 000 m a v deblkanoi byli třetí na dlouhé trati i v maratónu. Petr Gnida získal v závodech ČP 2 x bronz, Lukáš Coufal, Pavel Petrovský a Tomáš Bláha po jedné bronzové medaili. Jan Černý vyjel v této pro něj velice náročné sezóně v rámci ČP 3 x zlato, 2 x stříbro a 1 x bronz.
Tomáš Smýkal patří k našim seniorům, kteří se specializují na maratónské tratě a v závodě Mistrovství ČR, který se konal v Týně nad Vltavou a byl zároveň nominačním závodem pro Mistrovství světa, obsadil po velkém boji 7. místo.
Jan Černý tradičně patří k závodníkům, od kterých se vždy očekávaly pěkné výsledky. Po kvalitní zimní přípravě se od začátku sezóny účastnil nejen závodů jeho věkové kategorie (dorostenec), ale jeho výsledky a výkony přiměly trenéry nominovat Honzu do kategorie juniorské, ve které se mohl nominovat na důležité mezinárodní regaty a na Mistrovství světa juniorů. Honza se úkolu zhostil jako pravý bojovník a v květnu se nominoval na Mezinárodní juniorskou regatu, která se konala v Račicích 31. 5. – 2. 6. 2002. Tam Honza obsadil 2. místo na čtyřkanoi na 1 000 m. V singlu vybojoval 4. místo na 1 000 m a 5. místo na 500 m. Na základě jeho výkonů byl trenéry juniorského reprezentačního družstva nominován ke startu na Mistrovství Evropy Juniorů, které se konalo ve dnech
2. – 4. 8. 2002 v chorvatském Zagrebu. Honza startoval na čtyřkanoi a probojoval se se svými kolegy až do semifinále, kde na obou tratích 500 m i 1 000 m obsadil 6 místo. Svou účastí na MEJ se rozšířil počet hranických závodníků, kteří se v novodobé historii stejné soutěže již zúčastnili – Jan Marisko – MSJ 1993 Račice – 5. a 7. místo a Romana Hudečková MSJ 1997 Lahti – 14. místo. Honza Černý má však ještě dostatek času, aby dosáhl na MSJ a MEJ dalších skvělých umístění, jelikož má před sebou 2 juniorské sezóny a pak kategorii seniorskou. Letos bude společně s ostatními závodníky KVS Hranice usilovat o účast na Mistrovství světa Juniorů, které se koná 28. – 31. 8. 2003 v japonském Komatsu.
KVS Hranice získal díky výsledkům závodníků v závodech ČP v roce 2002 celkem 497 bodů , které nás zařadily v konečném součtu na 16. místo v republikovém žebříčku Českého svazu kanoistů 2002.
V Hranicích se v dubnu 2002 uskutečnil již 3. ročník Extréme Marathonu a v srpnu 2. ročník Hranického Bobra, jehož popularita stále stoupá. Zařadili jsme i nový závod určený pro aktivní a bývalé aktivní závodníky KVS s názvem START ROKU.
V roce 2003 jsem se zúčastnili 16 závodů, z toho byly 3 závody mistrovské, 6 pohárových, 1 juniorská mezinárodní regata, 8 veřejných a 1 zahraniční v Polsku. Na mistrovských závodech jsme získali 1 stříbrnou, 2 bronzové medaile. V závodech ČP to bylo 1 zlatá, 2 stříbrné a 7 bronzových.
Nejlepší závodník KVS Hranice Jan Černý se účastnil Mistrovství světa juniorů v rychlostní kanoistice v Japonsku, kde se ve velmi silné konkurenci probojoval až do finále B, kde se celkově umístil na 18. místě.
Hranickou seniorskou kategorii reprezentoval především Tomáš Smýkal, kterého nejlepším výkonem byl zisk bronzové medaile na Mistrovství České republiky v marathonu.
Ostatní závodníci sice na medailové umístění na mistrovských a pohárových závodech nedosáhli, ale svými výkony přidali na oddílové konto řadu cenných bodů. V ČP poháru jsme dosáhli 335 bodů a umístili jsme se na 25. místě v republice.
I v roce 2004 se KVS Hranice zapsal výkony svých závodníků nesmazatelně do úspěšné historie oddílu. Od dubna do října jsme se zúčastnili celkem 16-ti závodů z čehož bylo 6 závodů ČP rychlostních kanoistů, z nichž 3 mistrovské (dlouhé tratě, marathón, krátké tratě) a 2 kvalifikačních, 2 zahraničních (Slovensko, Polsko), 3 putovní a 4 závody jsme uspořádali na domácí vodě v Hranicích.
Nejcennější medaili získal Pavel Petrovský, který při Mistrovství ČR získal zlato na C2 1 000 m společně s Martinem Mohauptem ze Sezemic. Z mistrovských závodů jsme dovezli 1 x zlatou medaili a v kvalifikačních závodech jsme získali 1 x stříbrnou medaili – obě zásluhou Pavla Petrovského.
Oddíl získal celkem 14 zlatých, 21 stříbrných a 23 bronzových medailí z putovních závodů. Při zahraničních regatách jsme získali 2 zlaté a 2 bronzové medaile.
V konečném hodnocení ČP rychlostních kanoistů jsme se umístili na 25. místě ziskem 348,5 bodů. V soutěži oddílů v kategorii mládeže jsme se umístili na 19. místě ziskem 339 bodů. Nejúspěšnějším závodníkem roku se stal Pavel Petrovský, který se umístil v soutěži Sportovec roku, kterou pořádá město Hranice, na krásném 2. místě v kategorii jednotlivců od 15 do 19 let.
V roce 2005 jsem obsadili 33. místo družstev v ČP, dospělí obsadili 26. místo a mládež obsadila 31. místo. Zúčastnili jsme se 6 pohárových závodů, 8 veřejných závodů a 3 hranických. Při malém počtu závodníků v družstvu není divu, že jsme získali tak málo bodů, ale doufáme, že po „Hranickém Bobru“ přijdou noví zájemci o tento krásný vodní sport. Příprava před Mistrovstvím republiky v Račicích proběhla na soustředění v loděnici v Kojetíně. Náš nejlepší závodník – Petr Sládeček se v kategorii K1 žáci v celkovém hodnocení v republice umístil na velice pěkném 20. místě v konkurenci 62 závodníků. Budeme doufat, že další roky budou na úspěchy našeho oddílu bohatší.
V roce 2006 se rychlostní družstvo KVS skládalo z 11 závodníků a ti se zúčastnili 11 závodů a z toho bylo 6 závodů ČP a 1 mezinárodní. Na závodech ČP jsem získali celkem 15 medailí – 4 zlaté, 7 stříbrných a 4 bronzové.
Celkově jsme získali ze všech závodů 51 medailí. Přitom titul mistryně ČR v kategorii benjamínek získala Martina Mišíková a Jakub Zavřel získal stříbrnou medaili na Mistrovství ČR. Jediným mezinárodním úspěchem se stal start Petra Sládečka – člena RDJ ve Slovenských Piešťanech, kde obsadil 1 x 8. místo a 1 x 6. místo v evropské konkurenci.
Celkově nás oddíl obsadil 32. místo z 38 oddílů. V pořadí oddílů mládeže 26. místo a v bodování benjamínků 16. místo.

KVS 2006

KVS 2006

Předsedové oddílu kanoistiky:
1957 – 1967 Oldřich Kubeša
1968 – 1971 Zdeněk Langer (část roku Karel Máca)
1972 Karel Máca
1973 – 1974 JUDr. Kamil Kapinus (část roku R. Macháň)
1975 – 1980 Rostislav Macháň
1981 – 1987 Jiří Švrček
1988 – 1994 František Bláha
1995 – 1996 Radomír Gnida
1997 – 1998 Tomáš Kobliha
1999 – 2000 František Bláha
2000 – 2001 Miroslav Chmel
2001 – dosud Olga Petrovská

Významné sportovní úspěchy kanoistického oddílu

1958
Přebor kraje na pramici:
1. místo – muži – Siegel Ant., Škrobálek Zd., Kapinus T., Tvrdoň J., Kubeša Ol.

Mistrovství republiky na pramici:
13. místo – stejná posádka

1959
Přebor kraje na pramici:
1. místo – muži – Siegel, Škrobálek, Kapinus, Žiak Q., Kubeša
1. místo – ženy – J.Ponížilová, K. Hawigerová, E. Bobalová, Zd. Schovancová, M. Sedláková
2. místo – dorostenci – Honyš, Z. Bartoš, M. Bartoš, Holenka, Macháň

Mistrovství republiky na pramici:
2. místo – ženy – se stejnou posádkou

1960
Krajský přebor na pramici:
1. místo – muži – stejná posádka

Krajský přebor v rychl. kanoistice:
2. místo – C2 muži – R. Macháň – M. Bartoš
3. místo – K1 ženy – K. Hawigerová

8 členů získalo odznak Vodní turista ČSSR

Za léta 1960 – 1964 oddíl uskutečnil sjezdy na 40 řekách.
1965
Krajský přebor – sjezd:
2. místo – C2 muži
2. místo – K1 ženy
2. místo – C2 mix

Mistrovství Slovenska Váh – sjezd:
2. místo – C2 muži
1. místo Spartakiádní plavba C2 + K1 oddíl

Mezinárodní tří etapový sjezd na Dunajci v PLR:
13. místo ze 157 oddílů
2. místo – C2 Siegel – Škrobálek
8., 9., 11., 12. a 13. místo jednotlivě muži C2

1966
Mezinárodní sjezd Dunajec PLR:
9. místo ze 170 oddílů !

Od roku 1966 do roku 1970
Zaznamenány střídavé úspěchy ve slalomu a sjezdu na C2 a K1 na veřejných závodech a to od 1. do 15. místa. V této době mezi nejlepší závodníky patřili Konečný M. – Gahajová M. – mix, Švrček – Plesník – C2, Ličman A. – Bartoš M. – C2, Vašíček – Chodil – C2, Jarolímková – Bartoš – mix, Vilímek – Knap – C2, event. Další

1971
Kvalifik. závody II. a III. VT v C2 muži:
3. místo – Chodil – Kučírek
4. místo – Vašíček – Bartoš

4 členové oddílu vyjeli III. výkon. třídu (VT)

1972
6 nositelů III. VT ve sjezdu

1973
2 nositelé III. VT ve sjezdu

1974 – 1975
Na různých veřejných závodech zisk od 2. do 4. místa, v těchto létech vynikali Janč – Gnida, Jašek – Sluštík, Nováčková Ol., Kučírková G.

1976
Krajský přebor K1 500 m žst.
1. místo – Kušnerová K1 500 m žst.
1. místo – Kušnerová K1 2000 m žst.
4. místo – Kušnerová – Červinková – Přebor ČSR K2 2000 m žst. obě nositelky VTM

1977
Přebor ČSR:
2. místo – K2 2000 m dkyml.- Š. Červinková – Sekerová (Přerov)
3. místo – K2 dciml.- R. Gnida – Křepelka (Kojetín)

Krajský přebor:
1. místo – K2 500 m dkyml. Kušnerová – Mrlíková
1. místo – K2 500 m dkyml. – Macháňová O.

Oddíl získal titul Vzorný oddíl ČSTV III. stupně.

1978
Přebor ČSR:
3. místo – m. dor. K2 2000 m – Kušnerová – Červinková
3. místo – K2 500 m – Kušnerová – Červinková

Přebor ČSSR:
4. místo – ml. dor. K2 2000 m – Kušnerová – Červinková
4. místo – st. dor. K2500 m – Gnida – Křepelka (Kojetín)

Získáno celkem 8 titulů okr. přeborník a 6 titulů kraj. přeborník.

Krajský přebor:
1. místo – dkyml K1 2000 m – Červinková
1. místo – K2 500 m – Červinková –Kušnerová
1. místo – K1 500 m – Kušnerová
1. místo – žkyml. K2 500 m – Macháňová, Mrlíková
1. místo – K1 500 m – Mrlíková
1. místo – K1 2000 m – Mrlíková

Na mezinár. sjezdu na Dunajci – PLR – se umístili všichni členové závodního družstva do 12. místa (!!) mezi 2.500-tisíci účastníky!

1979
Přebor ČSR:
1. místo – žáci C4 500 m – Navrátil P. + spol. Zbraslav
2. místo – C1 2000 m – Navrátil Pavel
3. místo C1 500 m Navrátil Pavel
2. místo dorost K2 – 5000 m – Kušnerová – Mrlíková
3.místo C5 500 m – Macháň Jan + spol. Sparta
3. místo K2 500 m – Červinková Š. + spol. Kadaň
3. místo K4 500 m – Červinková + spol.Sparta
3.místo K4 500 m – Macháň P. + spol. Sparta

Přebor ČSSR:
2. místo – dorost C5 – 500 m – Macháň J. + spol. Sparta
3. místo – K4 500 m – Červinková Š. + spol. Sparta

Krajský přebor:
1. místo – dorost – K1 500 m – Kušnerová
1. místo – K2 500 m – Kušnerová – Mrlíková
1. místo – K2 2 000 m – Kušnerová – Mrlíková
1. místo – K1 5000 m – Červinková
1. místo – K1 500 m – Červinková
1. místo – K2 1 000 m – Gnida + spol. Kojetín
1. místo – K2 500 m – Gnida + spol. Kojetín
1. místo – Jarní vodácký běh OV ČSTV KO Sigma Hranice

1980
Přebor ČSR:
2. místo – K4 500 m – Kušner – Ovčarik
3. místo – K4 2 000 m – Kušner – Ovčarik
2. místo – K2 5 000 m – Kušner – Ovčarik
3. místo – K2 500 m – Červinková – Kušnerová
2. místo – C1 10 000 m – Patrák
3. místo – C1 1 000 m – Patrák

Přebor ČSSR:
3. místo – K2 5 000 m – Červinková – Kušnerová
3. místo – K4 500 m – Červinková – Kušnerová + spol. Kojetín
1. místo – Jarní vodácký běh OV ČSTV KO TJ Sigma Hranice

Krajský přebor:
Zisk 11 medailí za 1. místo, z toho 8 titulů „Krajský přeborník“.

1981
Krajský přebor:
1. místo – K2 ženy 500 m – Červinková – Gadasová
1. místo – C1 dci st. 1 000 m – Macháň P.
1. místo – K1 ženy 500 m – Červinková
1. místo – K1 ženy 5 000 m – Červinková
1. místo C2 dci st. 500 m – Macháň – Dohnal
1. místo – C2 dci ml. 500 m – Čadra – Sazáka
1. místo – K1 dky st. 500 m – Kušnerová
1. místo – K1 dky st. 5 000 m – Kušnerová

Přebor ČSR:
2. místo – K4 ženy – 500 m – Červinková – Kušnerová + spol.
3. místo – C2 dci st. 500 m – Macháň – Dohnal
2. místo – K2 ženy 500 m – Kušnerová – Červinková

Přebor ČSSR:
1. místo – K4 ženy – Červinková – Kušnerová

1982
Přebor ČSR:
2.místo – C2 dorost 1 000 m – Navrátil P. – Horák (Kojetín)
2. místo – C2 500 m – Navrátil – Horák

Přebor ČSSR:
5. místo – C2 dorost 1 000 m – Navrátil – Horák
4. místo – C5 500 m – Navrátil +spol. Kojetín
Ve výkonnostním sportu celkem 6x 1. místo, 21 x 2. místo a 19x 3. místo.
Oddíl se stal nositelem titulu „Vzorný oddíl ČSTV II. stupně“.

1983
Přebor ČSR:
2. místo – Navrátil
2 x 3. místo

Krajský přebor:
2 x 1. místo – Macháň P.
1. místo – Červinková
2 x 2. místo
6 x 3. místo
Vodní turistika – sjezdy – Opava, Moravice, Bystřička, Bečva, Morava, Divoká Orlice, Vltava, Malše, Vydra, Slanice, Nežárka.

1984
Ve výkonnostním sportu z různých závodů:
9 x 2. místo
28 x 3. místo
Zisk nebo obnovení 23 výkon. tříd z toho 1 x I., 11 x II. a 10 x III. VT.
Ve vodní turistice – sjezdy – Moravice, 3 x Bečva, Divoká Orlice, Hron, Váh, Hornád, Belá, Hloučela.

1985
Oddíl získal titul „Vzorný oddíl ČSTV I. Stupně“!
Bude soutěžit o bronzovou plaketu ČSTV.

Krajský přebor:
1. místo – K1 žáci ml. 500 m. – Bartoš M. ml.
1. místo – K1 žáci ml. 2 000 m – Bartoš M. ml.
1. místo – C2 žáci ml. 500 m – Cahlík – Kozák
1. místo – K2 žáci ml. 2 000 m – Kobliha – Fanta

Přebor ČSR:
1. místo – K4 – žáci st. 500 m – Novotný D. + spol. Frýdek – Místek

1986 – Úspěšný rok ve výkonnostním sportu od založení oddílu!
Přebor ČSSR Praha:
2. místo – C2 žáci st. 2 000 m – Cahlík – Kozák

Přebor ČSR:
4. místo – K1 dci st. 15 000 m – Mrlík Alan

Vytrvalostní závod ČSR Slapy:
1. místo – K1 žáci ml. – Bartoš M. ml.
3. místo – K1 žáci st. – Kobliha
3. místo – C2 žáci st. – Cahlík – Kozák

Vytrvalostní závod ČSR Pardubice:
1. místo – K1 žáci ml. – Bartoš M. ml.
2. místo – K1 žáci st. – Kobliha
2. místo – C2 žáci st. – Cahlík – Kozák

Krajský přebor:
Získáno 16 titulů „Přeborník kraje“ a to zásluhou těchto závodníků:
Mrlík Alan – 6 x
Bubeníček Martin – 4 x
Bartoš Milan ml. – 3 x
Cahlík Miroslav – 2 x
Kobliha Tomáš – 1 x

1987
Přebor SM kraje 20. 6. Frýdek – Místek:
3. místo – K2 žáci ml. 500 m – Nezhyba – Růžička
2. místo – C1 žáci st. 500 m – Kozák
3. místo – K2 žáci st. 500 m – Bubeníček – Charita
3. místo – C2 žáci ml. 500 m – Vařeka – Marisko Jan
1. místo – K2 žáci ml. 500 m – Bartoš – Hudeček
3. místo – K2 žáci st. 500 m – Kobliha – Fanta

1988
Přebor SM kraje ve vytrv. Kojetín:
1. místo – K1 žáci st. – Bartoš Milan
3. místo – C1 dorost ml. – Marek Martin

Přebor SM kraje v rychlosti 11. – 12. 6. 1988 Frýdek – Místek:
3. místo – MK1 žáci ml. 500 m – Nezhyba Alan
1. místo – K2 žáci ml. 500 m – Nezhyba – Sanetrník
3. místo – K2 žáci ml. 500 m – Gerla – Růžička
2. místo – C2 žáci ml. 5600 m – Rada – Marisko
2. místo – K1 žáci st. 500 m – Bartoš Milan
1. místo – K2 žáci st. 500 m – Bartoš – Hudeček

Přebor žactva ČSR 30. – 31. 7. 1988 Ostr. Nová Ves:
5. místo – K2 žáci ml. 500 m – Nezhyba – Sanetrník
3. místo – C4 žáci ml. 500 m – Marisko – Rada – Bobisud – Papež
5. místo – K2 žáci st. 500 m – Bartoš – Hudeček
5. místo – K4 žáci st. 500 m – Bubeníček – Videman – Husák – Zíma
5. místo – K2 žáci st. 2 000 m – Bartoš – Hudeček

Mistrovství a přebor ČSSR 12. – 14. 8. 1988 Račice:
6. místo – K2 žáci st. 2 000 m – Bartoš – Hudeček
8. místo – K2 žáci st. 500 m – Bartoš – Hudeček

1989
Krajský přebor ve vytrvalosti 15. 4. 1989 Kojetín:
1. místo – C1 žáci st. 5000 m – Marisko Jan
3. místo – C21 žáci st. 5 000 m – Rada Aleš
1. místo – K1 žáci st. 5 000 m – Bartoš Milan
3. místo C dor. Ml. 10 000 m – Gerla Tomáš

Přebor SM kraje 10. – 11. 6. 1989 Frýdek – Místek:
1. místo – C1 žáci st. 500 m – Marisko Jan
2. místo C2 žáci st 500 m – Marisko – Rada
2. místo – K2 žáci st. 500 m – Růžička – Nezhyba
3. místo – C4 žáci st. 500 m – Marisko – Rada – Špatka – Gerla M.
2. místo – K1 žáci st. 500 m – Bartoš Milan
2. místo – K1 žáci st. 1 000 m – Bartoš Milan
2. místo – K1 žáci st. 5 000 m – Bartoš Milan
2. místo – K4 žáci st. 500 m – Růžička Nezhyba – Červenka – Hubáč
1. místo – C1 žáci st. – 5 000 m – Marisko Jan
3. místo – C1 žáci st. 5 000 m – Gerla Michal
3. místo – C2 žáci st. 500 m – Špatka – Rada
3. místo – C1 dor. Ml. 5 000 m – Štumpa Radovan
2. místo – C2 dor. M. 500 m – Štumpa – Gerla T.
3. místo – C2 dor. Ml. 500 m – Nezhyba – Bubeníček
2. místo – C2 dor. Ml. 1 000 m – Štumpa – Gerla T.
3. místo – C2 dor. Ml. 1 000 m – Nezhyba J. – Bubeníček

Pohár ÚV ČSTV 1. – 2. 7. 1989 Praha:
1. místo – C1 žáci st. 500 m – Marisko Jan
1. místo – C1 žáci st. 1 000 m – Marisko Jan
1. místo – C2 žáci st. 500 m – Marisko – Rada
5. místo – C2 žáci st. 500 m – Špatka – Gerla M.
4. místo – K2 žáci st. 500 m – Růžička- Nezhyba A.
4. místo – K2 žáci st. 5 000 m – Růžička – Nezhyba A.
2. místo – K1 žáci st. 5 000 m – Bartoš – Hudeček
4. místo – K2žáci st. 500 m – Martoš Milan
3. místo – K2 žáci st. 1 000 m – Bartoš – Hudeček

Přebor ČSR žactva 29. – 30. 7. 1989 Račice:
3. místo – C1 žáci st. 500 m – Marisko Jan
2. místo – C1 žáci st. 5 000 m – Marisko Jan
4. místo – C2 žáci st. 500 m – Marisko – Rada
2. místo – K4 žáci st. 500 m – Bartoš – Sládek – Bureš – Stříteský

Přebor ČSSR krátké tratě 11. – 13. 8. 1989 Račice:
3.místo – C1 žáci st. 500 m – Marisko Jan
4. místo – C2 žáci st. 500 m – Marisko – Rada
7. místo – K4 žáci st. 500 m Bartoš – Sládek – Bureš – Stříteský

Mezinárodní utkání ČSSR – Maďarsko 16. – 17. 9. 1989 Bratislava:
3. místo – C1 žáci st. 2 000 m – Marisko Jan
9. místo – C1 žáci st. 2 000 m – Rada Aleš

Přebor ČSSR dlouhé tratě 30. 9. – 1. 10. 1989 Bratislava:
3. místo – C1 žáci st. 5 000 m – Marisko Jan

1990
Přebor SM kraje 9. – 10. 6. 1990 Frýdek – Místek:
1. místo – K2 dor. ml. 1 000 m – Hudeček – Bartoš
1. místo – C1 žáci st. 1 000 m – Marisko Jan
2. místo – K1 dor. ml. 1 000 m – Bartoš Milan
3. místo – K1 žačky ml. 2 000 m – Zlámalová Petra
3. místo – K2 žačky ml. 2 000 m – Zlámalová – Ivanušcová
1. místo – C2 žáci st. 5 000 m – Rada – Marisko
1. místo – C1 žáci st. 500 m – Marisko Jan
2. místo – C2 žáci st. 500 m – Růžička – Marisko
2. místo – K2 dor. ml. 500 m – Hudeček – Bartoš
3. místo – K2 žáci st. 500 m – Foltýnek – Luňáček

Přebor ČR v rychlostní kanoistice 3. – 5. 8. 1990 Račice:
1. místo – C2 žáci st. 1 000 m – Rada – Marisko
2. místo – C1 žáci st. 1 000 m – Marisko Jan
2. místo – C1 žáci st. 500 m – Marisko Jan
4. místo K4 žáci ml. 500 m – spol. Hranice – Týn n. Vlt.
7. místo – C2 žáci st. 500 m – Růžička – Holý
1. místo – C1 žáci st. 5 000 m – Marisko Jan
87. místo – K2 žačky ml. 2 000 m – Zlámalová – Ivanušcová
10. místo – C1 žáci st. 5 000 m – Růžička Jan

Přebor ČSFR v rychlostní kanoistice 3. – 5. 8. 1990 Račice:
1. místo – C2 žáci st. 500 m – Vaňous – Marisko
2. místo – C2 žáci st. 1 000 m – Rada – Marisko
4. místo – C1 žáci st. 1 000 m – Marisko Jan

Přebor ČR v maratónu 22. 9. 1990 Děčín:
1. místo – C1 žáci st. 8 000 m – Marisko Jan
2. místo – K2 žky ml. 2 000 m – Zlámalová – Ivanušcová
4. místo – K2 dor. ml. 13 000 m – Hudeček – Bartoš

Přebor ČSFR na dlouhých tratích 29. – 30. 9. 1990 Slapy:
2. místo – C2 žáci st. 5 000 m – Vaňous – Marisko
4. místo – C1 žáci st. 5 000 m – Marisko Jan

1991
Mistrovství ČR v rychlostní kanoistice 19. – 21. 7. 1991 Račice:
2. místo – K2 žky 79 2 000 m – Zlámalová – Ivanušcová
3. místo – K4 žky 79 500 m – spol. Hranice – Olomouc
4. místo – K2 žky 79 500 m – Zlámalová – Ivanušcová
4. místo – K4 žky 79 500 m – spol. Hranice – Děčín – Kojetín
4. místo .- K4 dorci ml. 1 000 m – spol. Hranice – Kojetín
5. místo – K4 dorci ml. 500 m – spol. Hranice – Kojetín
5. místo – MK 1 žky 79 2 000 m – Zlámalová Petra
7. místo – K2 žky 78 5 000 m – Mildnerová – Suchánková
8. místo – K3 žky 78 500 m Mildnerová – Suchánková

Mistrovství ČR v kanoistice – maratónu 21. 9. 1991 Vranovská přehrada:
4. místo – K1 dorci ml. 20 km – Bartoš Milan
5. místo – K1 žky 78 10 km – Mildnerová Kateřina
8. místo – C1 dorci ml. 20 km – Rada Aleš
2. místo – K2 žky 79 2 km – Ivanušcová – Zlámalová

1992
Mistrovství ČSFR na dlouhé tratě 8. – 9. 5. 1992 Bratislava:
7. místo – K1 žky st. 5 km – Mildnerová Kateřina
8. místo – C2 dorci ml. 10 km – Rada – Ševčík

Mistrovství ČR na krátkých tratích 17. – 19. 7. 1992 Račice:
2. místo – K4 žky st. 500 m – Hudečková – Ivanušcová – Mildnerová – Krejčiříková
3. místo – K2 žky st. 500 m – Hudečková – Mildnerová
5. místo – C4 dorci ml. 500 m – spol. Hranice – Přerov
6. místo – K1 žky st. 500 m – Mildnerová Kateřina
6. místo – K2 dorci st. 500 m – Bartoš – Hrudík
6. místo – C2 dorci ml. 500 m – Rada – Ševčík
4. místo – C2 dorci ml. 1 000 m – Rada – Ševčík
5. místo – C4 dorci ml. 1 000 m – spol. Hranice- Přerov
6. místo – K2 dorci st. 1 000 m – Bartoš – Hrudík
3. místo – K2 žky st. 5 000 m Mildnerová – Krejčiříková

Mistrovství ČSFR na krátkých tratích 14. – 16. 8. 1992 Račice:
7. místo – K4 žky st. 500 m – spol. Hranice – Kojetín
8. místo – K2 žky st. 500 m – Hudečková – Mildnerová
10. místo – C2 dorci ml. 500 m – Rada – Ševčík

Mistrovství v maratónu 26. 9. 1992 Slapská přehrada:
2. místo – K2 žky st. 10 km – Mildnerová – Hudečková
6. místo – C1 dorci ml. 20 km – Rada Aleš
10. místo – K1 žci st. 10 km – Kaniecký Jan
10. místo K1 dorci st. 30 km – Bartoš Milan

Mistrovství ČSFR v maratónu + Hargašův memoriál 19. 9. 1992 Bratislava:
1. místo – C2 dorci ml. 20 km – Rada – Ševčík – mistři ČSFR
6. místo – K1 dorci st. 30 km – Bartoš Milan
2. místo – K1 žky st. 5 km – Mildnerová Kateřina
3. místo – K1 žky st. 5 km – Hudečková Romana
1. místo – K1 žci st. 5 km – Kaniecký Jan

1993
Závod ČP v Jablonci 29. – 30. 5. 1993:
2. místo – K1 žky 500 m – Hudečková Romana
3. místo – K2 dorci st. 10 km – Bartoš Milan – Keclík Ivan
3. místo – K1 žky st. 5 km – Hudečková Romana

Mistrovství ČR na krátké tratě v Račicích 12. – 13. 6. 1993:
1. místo – K4 žáci st. 500 m – Kaniecki Jan + spol FRM
2. místo – K2 žáci st. 500 m – Kaniecki – Křešťan
2. místo – K1 žky st. 500 m – Hudečková Romana
3. místo – K4 žky st. 500 m – Hudečková – Ivanušcová a spol. Kojetín

Mistrovství ČR na dlouhé tratě na Slapech 8. – 9. 9. 1993:
1. místo – K4 žáci st. 500 m – Kaniecki a spol. ONV + FRM
4. místo – K4 žky st. 500 m – Hudečková – Ivanušcová a spol. Kojetín

1994
Mistrovství ČR na dlouhé tratě na Slapech 7. – 8. 5. 1994:
4. místo – C2 žci st. 5 km – Michálek – Mora
5. místo – K1 žci st. 5 km – Berčák Petr
8. místo – K1 dorky ml. 5 km – Hudečková Romana
11. místo – K1 žky st. 5 km – Růžičková Eva
13. místo – C1 žci st. 5 km – Michálek Petr

Mistrovství ČR na krátké tratě 29. -31. 7.1994 Račice:
2. místo – C4 žci st. 500 m – Hra – Jab – Sla
3. místo – K1 dky ml. 500 m – Hudečková Romana
4. místo – K4 dky ml. 500 m – Hra – Sed – Pec
5. místo – C2 žci st. 500 m – Michálek – Mora
5. místo – K2 dky ml. 500 m – Hudečková – Ivanušcová
8. místo – K1 žci st. 500 m – Berčák Petr
9. místo – K2 žci st. 500 m – Berčák – Šmída
13. místo – K1 žky st. 500 m – Růžičková Eva
13. místo – K1 dky ml. 500 m – Ivanušcová Milena

Mezinárodní utkání Čechy – Slovensko – Maďarsko 17. – 18. 9. 1994 Bratislava:
4. místo – K1 dky ml. 500 m – Hudečková Romana
1. místo – K2 dky ml. 500 m – Hudečková – Futerová
3. místo – K4 dky ml. 500 m

Mistrovství ČR v maratónu Slapy 24. 9. 1994:
3. místo – K2 žci t. 15 km – Berčák – Šmída
3. místo – K1 dky ml. 20 km – Hudečková Romana
9. místo – C1 žci st. 15 km – Michálek Petr
14. místo – K1 dci ml. 10 km – Smýkal Tomáš

1995
Mistrovství ČR na dlouhých tratích 13. – 14. 5. 1995 na Slapech:
2. místo – K2 dky ml. 5 km – Hudečková – Pánková (USK)
7. míso – K1 dky ml. 5 km – Hudečková Romana
9. místo – K1 dky ml. 5 km – Růžičková Eva
16. místo – K1 dci ml. 5 km – Berčák Petr
21. místo – C1 dci st. 10 km – Smýkal Tomáš

Mistrovství ČR v rychl. kanoistice 4. – 6. 8. 1995 v Račicích:
1. místo – K2 dky ml. 500 m – Hudečková – Dvořáková
1. místo – K4 dky ml. 500 m – Hudečková – Dvořáková – Kotoučová – Ušáková
3. místo – K1 dky ml. 500 m – Hudečková Romana
3. místo – K4 dky ml. 500 m – Ivanušcová – Růžičková – Knytlová – Vávrová
6. místo – K2 dky ml. 500 m – Ivanušcová – Růžičková
7. místo – K 4 dci ml. 500 m – Berčák – Franc – Pokorný – Šmída
11. místo – K2 dci ml. 500 m – Berčák – Malina
13. místo – K1 dky ml. 500 m – Ivanušcová Milena
16. místo – K1 dci ml. 500 m – Berčák Petr

Pěti utkání 16. – 17. 9. 1995 v Poznani (Polsko):
8. místo – K1 dky st. 500 m – Hudečková Romana
8. místo – K2 dky st. 500 m – Hudečková – Dvořáková
4. místo – K4 dky st. 500 m – Hudečková – Dvořáková – Caisková – Vávrová

Mistrovství ČR v maratónu 28. 9. 1995 na Slapech:
2. místo – K1 dky ml. 20 km – Hudečková Romana
5. místo – C1 dci st. 30 km – Smýkal Tomáš

1996
Mistrovství ČR na dlouhých tratích 27. – 28. 4. 1996 v Praze:
3. místo – K2 dky st. 5 km – Hudečková – Caisková (SPA)
6. místo – dK1 dci ml. 5 km – Berčák Petr
5. místo – K1 dky st. 5 km – Hudečková Romana
7. místo – K1 dky ml. 5 km – Růžičková Eva
11. místo – K2 dci ml. 5 km – Berčák – Malina
12. místo – C1 dci st. 10 km – Smýkal Tomáš

Mistrovství ČR na krátkých tratích 9. – 11. 8. 1996 v Račicích:
2. místo – K4 dky st. 500 m – Hudečková – SPA – KOJ – CHO
3. místo – K4 dci ml. 500 m – Berčák – ČER – LIB – CHO
8. místo – K2 dci ml. 500 m – Berčák – Malina (ČER)
4. místo – K4 dky st. 500 m – Ivanušcová Milena
9. místo – K2 dci ml. 1 000 m – Berčák – Malina
9. místo – K1 dci ml. 1 000 m – Berčák Petr
12. místo – C1 dci ml. 1 000 m – Černý Jakub
8. místo – K1 dky st. 500 m – Hudečková Romana
7. místo – K1 dky st. 200 m – Hudečková Romana
6. místo – K1 dci ml. 500 m – Berčák Petr

Mistrovství ČR v maratónu 15. 10. 1996 v Chebu:
2. místo – K2 dky st. 30 km – Hudečková – Cajsková
4. místo – C1 dci st. 30 km – Smýkal Tomáš
5. místo – C1 žci st. 15 km – Chmelař Jan

1997
Mistrovství ČR v Račicích 9. 8. 1997:
3. místo – MK1 žci ml. 2 000 m – Coufal Lukáš
2. místo – C1 žci st. 500 m – Chmelař Jan
3. místo – C4 žci st. 500 m – Chmelař Jan
5. místo – K2 žci ml. 2 000 m – Coufal – Peklánský
1. místo – K2 jky 1 000 m – Hudečková – Pánková
2. místo – K4 jky 500 m – Hudečková + spol. USK
4. místo – K2 jky 500 m – Hudečková – Sikorová
5. místo – K1 jky 500 m – Hudečková Romana
5. místo – K1 jky 200 m – Hudečková Romana
5. místo – K1 jky 1 000 m – Hudečková Romana
9. místo – K1 jky 1 000 m – Růžičková Eva
12. místo – K1 jky 500 m – Růžičková Eva
5. místo – K2 jky 1 000 m – Růžičková – Ivanušcová
7. místo – K2 jky 500 m – Růžičková – Ivanušcová
8. místo – K4 jci 1 000 m – Berčák + spoů MOD (JČerný, Dufek, Zimčík)

I. kontrolní závod v maratónu ČR Praha 26. 4. 1997:
1. místo – C1 žci st. 10 km – Chmelař Jan
1. místo – K2 jky 30 km – Hudečková – Pánková
1. místo – K1 jky 30 km – Růžičková

Mistrovství ČR v Týně 20. – 21. 9. 1997:
1. místo – C2 žci st. 5 km – Chmelař – Minařík
2. místo – C1 žci st. 5 km – Chmelař Jan
2. místo – MK1 žci ml. 2 km – Coufal Lukáš
3. místo – K2 žci ml. 2 km – Coufal – Peklanský
2. místo – K2 jky 5 km – Hudečková – Stránská
6. místo – K1 jky 5 km – Hudečková Romana

Mistrovství světa juniorů – Lahti (Finsko)
14. místo – K4 – Hudečková Romana, Čajková, Hrochová, Stránská

1998
KVS Hranice obsadil 27. místo z celkového počtu 44 oddílů v republice.

1. závod ČP v Račicích 8. – 10. 5. 1998:
6. místo – C1 dci 500 m – Chmelař Jan
4. místo – C1 dci 1 000 m – Chmelař Jan

2. závod ČP v Račicích 10. – 12. 7. 1998:
2. místo – K2 ženy 500 m – Hudečková R. – Stachovská D.
2. místo – K2 ženy 200 m – Hudečková R. – Stachovská D.
4. místo – K4 žci 500 m – Miko – Coufal – Dlask – Šlocar

Mistrovství ČR na krátkých tratích v Račicích 7. – 9. 8. 1998:
3. místo – K2 žci 500 m – Coufal L. – Miko L.
4. místo – K4 žci 500 m – Coufal – Lošťák – Oplétal – Miko
3. místo – K4 ženy 200 m – Hudečková – Bartošová – Dušátková – Reichlová
5. místo – K2 ženy 200 m – Hudečková R. – Knytlová V.
5. místo – C2 žci ml. 2 000 m – Bláha – Petrovský

Mezinárodní mistrovství Moravy a „Slovácká 500“v ONV 22. – 23. 8. 1998:
1. místo – C2 žci ml. 500 m – Bláha – Petrovský
1. místo – C2 žci ml. 2 000 m – Bláha – Petrovský
2. místo – K2 žci 500 m – Coufal – Miko
2. místo – K2 žci 5 000 m – Coufal – Miko
5. místo – K1 žci 500 m – Coufal L.
3. místo – C1 dci 500 m – Chmelař J.
3. místo – C1 dci 5 000 m – Chmelař J.
5. místo – K1 ženy 500 m – Hudečková R.
5. místo – K2 ženy 500 m – Kruťová – Bartošová
5. místo – C1 muži 5 000 m – Smýkal T.
5. místo – C2 muži 500 m – Smýkal – Marisko
5. místo – K1 veter. 500 m – Bartoš Milan

Mistrovství ČR na dlouhé tratě na Slapech 12. – 13. 9. 1998:
3. místo – K2 žci 5 000 m – Coufal – Miko
5. místo – C2 žci ml. 2 000 m – Bláha – Petrovský

Mistrovství ČR v maratónu v Praze 3. 10. 1998:
3. místo – K2 žci 10 000 m – Coufal – Miko
4. místo – C1 dci 20 000 m – Chmelař Jan

1999
KVS Hranice obsadil 15. místo v pořadí oddílů v Českém poháru z celkového počtu 42 oddílů.

1. závod ČP v maratónu – Týn nad Vltavou
3. místo – K1 žci 5 000 m – Coufal L.
5. místo – C1 dci5 000 m – Chmelař J.

7. ročník „Slovácká 500“ v ONV – 21. – 22. 8. 1999
1. místo – C2 MIX – Hudečková – Černý
4. místo – C1 žci 500 m – Černý Jan
3. místo – C1 žci 5 000 m – Černý Jan
3. místo – C2 žci 500 m – Černý – Coufal
4. místo – C žci 500 m – Petrovský – Gnida
4. místo – K1 žci 500 m – Coufal L.
3. místo – K1 žci 5 000 m – Coufal L.
2. místo – C1 dci 500 m – Chmelař J.
2. místo – C1 dci 5 000 m – Chmelař J.
2. místo – C2 – dci 5 000 m – Chmelař – Coufal
4. místo – C1 muži 500 m – Černý Jakub
3. místo – K1 ženy 500 m – Hudečková R.
1. místo – K1 ženy 5 000 m – Hudečková R.
2. místo – K2 ženy 500 m – Hudečková R.
2. místo – K2 ženy 5 000 m – Hudečková R.
4. místo – C1 veteráni 500 m – Miroslav Patrák

Mistrovství ČR na dlouhých tratích – Ústí nad Labem
3. místo – K1 žci 5 000 m – Coufal L.
2. místo – K2 žci 5 000 m – Coufal L.
4. místo – C1 dci 5 000 m – Chmelař J.
5. místo – K2 ženy 5 000 m – Hudečková R.

Mistrovství ČR v Račicích:
3. místo – K1 žci 500 m – Coufal L.
2. místo – K4 žci 500 m – Coufal L.
3. místo – K4 ženy 500 m – Hudečková R.
3. místo – K4 ženy 200 m – Hudečková R.
1. místo – C1 dci 1 000 m – Chmelař J.
2. místo – C1 dci 500 m – Chmelař J.
3. místo – C4 dci 1 000 m – Chmelař J.
3. místo – C4 dci 500 m – Chmelař J.
5. místo – K1 žci 500 m – Coufal L.
5. místo – K2 ženy 500 m – Hudečková R.
4. místo – K1 ženy 200 m – Hudečková R.
4. místo – K2 ženy 200 m – Hudečková R.
4. místo – C4 žci 500 m – Černý – Bláha – Petrovský – Gnida

4. závod ČP v Kadani:
1. místo – K2 žci 1 000 m – Coufal L.
2. místo – K2 žci 500 m – Coufal L.
4. místo – K1 žci 1 000 m – Coufal L.
4. místo – K1 žci 500 m – Coufal L.
5. místo – C2 žci 1 000 m – Petrovský – Gnida
5. místo – C2 žci 500 m – Petrovský – Gnida
4. místo – C1 dci 1 000 m – Chmelař J.
3. místo – C1 dci 500 m – Chmelař J.
5. místo – K1 ženy 1 000 m – Hudečková R.

5. závod ČP v Račicích:
5. místo – K1 žci 500 m – Coufal L.
3. místo – K2 žci 500 m – Coufal L.
2. místo – K4 žci 500 m – Coufal L.
4. místo – C4 žci 500 m Petrovský – Černý
4. místo – C1 dci 1 000 m – Chmelař J.
2. místo – C1 dci 500 m – Chmelař J.
5. místo – K1 ženy 200 m – Hudečková R.
5. místo – K2 ženy 1 000 m – Hudečková R.
5. místo – K2 ženy 500 m – Hudečková R.
5. místo – K2 ženy 200 m – Hudečková R.
3. místo – K4 ženy 500 m – Hudečková R.
3. místo – K4 ženy 200 m – Hudečková R.

2000
KVS Hranice obsadil 14. místo v pořadí oddílů v Českém poháru z celkového počtu 41 oddílů.
Umístění jednotlivců:
– Kanoe žáci:
1. místo – Černý Jan
2. místo – Petrovský Pavel
18. místo – Bláha Tomáš

– Kanoe dorostenci:
14. místo – Gnida Petr

– Kanoe junioři:
9. místo – Chmelař Jan

– Kanoe muži:
21. místo – Jakub Černý
36. místo – Smýkal Tomáš
71. místo – Marisko Jan

– Kajak dorostenci:
13. místo – Coufal Lukáš

– Kajak dorostenky:
24. místo – Bučková Barbora

– Kajak ženy:
16. místo – Hudečková Romana

1. závod ČP v maratónu – Týn nad Vltavou 22. – 23. 4. 2000
1. místo – C1 žci 12 km – Černý Jan
1. místo – C2 žci 12 km – Černý Jan – Petrovský Pavel
2. místo – C2 muži 36 km – Černý Jakub – Smýkal Tomáš
3. místo – C1 žci – 12 km – Petrovský Pavel
5. místo – C1 junioři 24 km – Chmelař Jan
5. místo – C1 muži – 36 km – Smýkal Tomáš

2. závod ČP na dlouhé tratě – Praha 29. – 30. 4. 2000
1. místo – C1 žci 5 km- Černý Jan
1. místo – C2 žci 5 km – Černý – Petrovský
3. místo – C1 žci 5 km – Petrovský Pavel
5. místo – C1 junioři 5 km – Chmelař Jan
5. místo – C2 junioři 5 km –Chmelař – Minařík (ONV)

3. závod ČP – kontrolní závod v Račicích – 2. – 4. 6. 2000
1. místo – C1 žci 500 m – Černý Jan
1. místo – C2 žci – 500 m – Černý Jan – Petrovský Pavel
2. místo – K4 dci 500 m – Coufal – Elbl – Vaněk – Malý (SHK)
2. místo – K4 dci 1 000 m – Coufal – Elbl – Vaněk – Malý (SHK)
4. místo – C4 dci 1 000 m – Gnida – Ježek – Suchomel – Bunda (PCE)
4. místo – C1 junioři 1 000 m – Chmelař Jan
5. místo – C2 junioři 1 000 m – Chmelař – Minařík (ONV)
3. místo – C4 junioři 1 000 m – Chmelař + Nymburk
4. místo – C1 žci 500 m – Petrovský Pavel
5. místo – K2 dci 500 m – Coufal – Elbl (SHK)
5. místo – C4 dci 500 m – Gnida – Ježek – Suchomel – Bunda (PCE)
4. místo – C1 junioři 500 m – Chmelař Jan
4. místo – C4 junioři 500 m – Chmelař + Nymburk
5. místo – C1 junioři 200 m – Chmelař Jan

4. závod ČP – Nominační závod OH, ME a MEJ v Račicích – 30. 6. – 2. 7. 2000
1. místo – C1 žci 500 m – Černý Jan
1. místo – C4 žci 500 m – Bláha – Černý – Petrovský – Vrabec
2. místo – C2 žci 500 m – Černý Jan – Petrovský Pavel
3. místo – C1 žci 500 m – Petrovský Pavel
3. místo – K4 dci 500 m – Coufal – Elbl – Vaněk – Malý (SHK)
3. místo – C4 junioři 1 000 m – Chmelař – Hrubý – Salfa – Komár (NYM)
3. místo – K4 dci 1 000 m – Coufal – Elbl – Vaněk – malý (SHK)
3. místo – C4 junioři 1 000 m – Chmelař – Hrubý – Salfa – Komár (NYM)
4. místo – C4 dci 1 000 m – Gnida – Ježek – Suchomel – Bunda (PCE)
4. místo – C1 junioři 1 000 m – Chmelař Jan
5. místo – K2 dci 500 m – Coufal – Elbl
5. místo – C2 dci 500 m – Gnida – Ježek (PCE)
5. místo – C4 dci 500 m – Gnida – Ježek – Suchomel – Bunda (PCE)
4. místo – C1 junioři 500 m – Chmelař Jan

5. závod ČP – Mistrovství ČR na krátké tratě v Račicích – 4. – 6. 8. 2000
2. místo – C1 žci 500 m – Černý Jan
2. místo – C2 žci 500 m – Černý Jan – Petrovský Pavel
2. místo – C4 žci 500 m – Bláha – Černý – Petrovský – Vrabec
3. místo – K4 dci 500 m – Coufal – Elbl – Vaněk – Malý (SHK)
3. místo – K4 ženy 500 m – Hudečková – Hroudová – Janíková – Černá (SHK)
3. místo – K4 dci 1 000 m – Coufal – Elbl – Vaněk – Malý (SHK)
3. místo – K4 ženy 1 000 m – Hudečková – Hroudová – Janíková – Černá
3. místo – K4 ženy 200 m – Hudečková – Hroudová – Janíková – Černá (SHK)

6. závod ČP na dlouhé tratě v ONV – 2. – 3. 9. 2000
1. místo – C1 žci 5 km – Černý Jan
1. místo – C2 žci 5 km – Černý Jan – Petrovský Pavel
3. místo – C1 žci km – Petrovský Pavel
3. místo – C1 veteráni 5 km – Patrák Miroslav
4. místo – C1 muži 5 km – Černý Jakub

7. závod ČP – Mistrovství ČR v maratónu v Pardubicích – 7. 10. 2000
1. místo – C1 žci 9 km – Petrovský Pavel
2. místo – C2 žci 9 km – Černý Jan – Vrabec Jaroslav
4. místo – C1 muži 35 km – Smýkal Tomáš
5. místo – K2 muži 35 km – Berčák – Marisko

„Přerovská 500“ – 17. 6. 2000
1. místo – C1 žci – Černý Jan
1. místo – C2 žci – Černý – Petrovský
1. místo – C1 dci – Gnida Petr
1. místo – C1 muži – Černý Jakub
2. místo – C1 žci – Petrovský Pavel
2. místo – K1 dci – Coufal Lukáš
2. místo – K1 ženy – Hudečková R.
3. místo – C1 žci – Bláha Tomáš

„Slovácká 500“ – ONV 2. – 3. 9. 2000
1. místo – C1 žci – Černý Jan
2. místo – C2 sourozenci – Černý – Černý

Moravský pohár v Kojetíně – 16. 9. 2000
1. místo – C1 žci – 5 km – Černý Jan
1. místo – C1 muži 5 km – Černý Jakub
1. místo – K2 muži 5 km – Berčák – Marisko
1. místo – C1 veteráni 5 km – Patrák Miroslav
2. místo – C1 žci 5 km – Petrovský Pavel
2. místo – K1 dci 5 km – Coufal Lukáš
3. místo – K1 žci 5 km – Hlaváč David
3. místo – K1 veteráni 5 km – Berčák Petr

2001
KVS Hranice obsadil 14. místo v pořadí oddílů v Českém poháru z celkového počtu 41 oddílů.
Umístění jednotlivců:

– Kanoe dorostenci:
3. místo – Černý Jan
5. místo – Gnida Petr
10. místo – Petrovský Pavel
34. místo – Bláha Tomáš

– Kanoe junioři:
6. místo – Chmelař Jan

– Kajak dorostenci:
14. místo – Coufal Lukáš

– Kajak dorostenky:
23. místo – Bučková Barbora

1. závod ČP na dlouhých tratích – Praha – 28. – 29. 4. 2001
3. místo – C2 dci – Gnida Petr – Černý Jan
4. místo – C1 dci – Černý Jan
4. místo – C1 junioři – Chmelař Jan

2. závod ČP – 1. kontrolní závod – Račice – 4. – 6. 5. 2001
1. místo – C4 dci 1 000 m – Černý – Gnida – Šišpera – Homolka
2. místo – C2 dci 1 000 m – Černý – Gnida
3. místo – C1 dci 1 000 m – Černý Jan
5. místo – C1 dci 1 000 m – Petrovský Pavel
5. místo – K4 dci 1 000 m – Coufal – Křivka – Machek – Mihalo
1. místo – C4 dci – 500 m – Černý – Gnida – Šišpera – Homolka
2. místo – C2 dci 500 m – Černý Jan – Gnida Petr
3. místo – C4 junioři 500 m – Chmelař – Šlocar – Čermák – Rajnoch
4. místo – C1 dci 500 m – Černý Jan
4. místo – K4 dci 500 m – Coufal – Křivka – Machek – Mihalo
5. místo – C4 dci 500 m – Petrovský – Veselý – Netušil – Hamberger

3. závod ČP – 2. kontrolní závod – Račice – 6. – 8. 7. 2001
1. místo – C2 dci 1 000 m – Gnida – Černý
2. místo – C4 dci 1 000 m – Černý – Gnida – Šišpera – Homolka
2. místo – C1 dci 1 000 m – Černý Jan
3. místo – C4 dci 1 000 m – Petrovský – Veselý – Klimánek – Hamburger
4. místo – C1 junioři 1 000 m – Chmelař Jan
4.místo – K2 dci 1 000 m – Coufal – Mlčoch
1. místo – C2 dci 500 m – Černý – Gnida
1. místo – C4 dci 500 m – Černý – Gnida – Hanuš – Homolka
2. místo – C1 junioři 500 m – Chmelař Jan
2. místo – C1 dci 500 m – Černý Jan
5. místo – K2 dci 500 m – Coufal – Mlčoch
5. místo – K4 dky 500 m – Bučková – Uňatinská – Malíková – Sůsová
5. místo – K4 dci 500 m – Coufal – Mlčoch – Branka – Prášilík
2. místo – C1 junioři 200 m – Chmelař Jan

4. závod ČP – Mistrovství ČR na krátkých tratích račice – 10. – 12. 8. 2001
1. místo – C4 junioři 1 000 m – Chmelař – Malina – Daňhel – Luňáček
1. místo – C4 dci 1 000 m – Černý – Gnida – Homolka – Šišpera
3. místo – C1 junioři 1 000 m – Chmelař Jan
3. místo – C1 dci 1 000 m – Černý Jan
3. místo – C2 dci 1 000 m – Černý – Gnida
5. místo – K4 dci 1 000 m – Coufal – Mlčoch – Branka – Prášilík
5. místo – C4 dci 1 000 m – Petrovský – Veselý – Klimánek – Hamberger
2. místo – C1 junioři 500 m – Chmelař Jan
2. místo – C4 dci 500 m – Černý – Gnida – Homolka – Šišpera
2. místo – C4 junioři 500 m – Chmelař – Malina – Luňáček – Daňhel
4. místo – C1 dci 500 m – Černý Jan
4. místo – C2 dci 500 m – Gnida – Černý
5. místoo – C4 dci 500 m – Petrovský – Veselý – Klimánek – Hamberger
1. místo – C1 junioři 200 m – Chmelař Jan

5. závod ČP – Mistrovství ČR v maratónu – Týn n/V. – 6. – 7. 10. 2001
2. místo – C1 dci 12 km – Černý Jan
3. místo – C1 junioři 26 km – Chmelař Jan
3. místo – C2 dci 12 km – Černý – Gnida
5. místo – C1 muži 39 km – Smýkal T.

1. ročník Canoe & Kayak Extreme Marathon 2001 – Hranice n/M. – 7. 4. 2001
1. místo – K1 muži – 8 hodin –-Coufal L. – 71,5 km
2. místo – K1 muži – 8 hodin – Otáhal T. – 57 km
3. místo – K1 muži – 8 hodin – Berčák P. – 48 km
1. místo – C1 muži – 8 hodin – Černý Jakub – 64,5 km
2. místo – C1 muži – 8 hodin – Smýkal T. – 61 km
3. místo – C1 muži – 8 hodin – Chmelař J. – 41 km
1. místo – K1 veteránky – 3 hodiny – Bučková A. – 19,75 km
1. místo – K1 veteráni – 3 hodiny – Gnida R. – 24,5 km
2. místo – K1 veteráni – 3 hodiny – Bezděk P. – 22,25 km
1. místo – K1 dky – 3 hodiny – Bučková B. – 19,75 km
1. místo – C1 dci – 3 hodiny – Černý J. – 26,75 km
2. místo – C1 dci – 3 hodiny – Petrovský P. – 26 km
3. místo – C1 dci – 3 hodiny – Gnida P. – 24,75 km
1. místo – MK 1 žky – 1 hodina – Poletinová J. – 8,25 km
1. místo – MK 1 benjamínci – 1 hodina – Mazan M. – 7,5 km
2. místo – MK 1 benjamínci – 1 hodina – Němec R. – 7,25 km
3. místo – MK 1 benjamínci – 1 hodina – Kruťa A. – 6,25 km

Vltavotýnský maratón – Týn n/V. – 21. – 22. 4. 2001
2. místo – C1 dci 39 km – Černý Jan
2. místo – C1 muži 13 km – Černý Jakub

75. ročník – Hradecký kilometr – Hradec Králové – 12. 5. 2001
3. místo – K2 muži 200 m – Marisko – Suchý
3. místo – K2 muži 500 m – Marisko – Suchý
3. místo – C2 muži 500 m –Marisko – Zvěřina

1. ročník – Olešná Tour 2001 – Frýdek – Místek – 16. 6. 2001
1. místo – C1 dci 200 m – Černý Jan
2. místo – K1 ženy 200 m – Hudečková R.
2. místo – K2 muži 200 m – Berčák – Otáhal
2. místo – C1 dci 200 m – Gnida
2. místo – C1 muži 200 m – Černý Jakub
3. místo – K1 dky 200 m – Bučková B.
3. místo – C1 dci 200 m – Petrovský P.
3. místo – C2 muži 200 m – Berčák – Černý
1. místo – C2 dci 500 m – Gnida – Černý
1. místo – C1 muřži 500 m – Černý Jakub
1. místo – C1 dci 500 m – Černý Jan
2. místo – K2 ženy 500 m – Hudečková – Bučková
2. místo – C2 dci 500 m – Bláha – Petrovský
2. místo – C2 muži 500 m – Černý Jakub – Berčák
2. místo – MK1 Benjamínci 500 m – Němec Roman
2. místo – K2 žky 500 m – Bičanová – Poletinová
2. místo – C1 dci 500 m – Gnida
3. místo – K1 žky 500 m – Poletinová
3. místo – K1 dky 500 m – Bučková
3. místo – C2 muži 500 m – Černý Jan – Marisko
3. místo – K2 ženy 500 m – Bartošová – Mužíková
3. místo – K2 benjamínci 500 m – Kruťa – Poletin
3. místo – C1 dci 500 m – Petrovský
3. místo – K2 dky 5400 m – Bučková – Uňatinská
2. místo . MK1 benjamínci 2000 m – Němec

9. ročník – Mezinárodní mistrovství Moravy – „Slovácká 500“ v ONV – 1. -2. 9. 2001
2. místo – C1 dci 5 000 m – Černý Jan
2. místo – C1 junioři 5000 m – Chmelař Jan
3. místo – C2 dci 5 000 m – Gnida – Černý Jan
1. místo – C1 junioři 500 m – Chmelař jan
2. místo – C4 muži 500 m – Černý – Gnida – Šišpera – Homolka
3. místo – C2 junioři – Chmelař – Coufal
3. místo – C1 dci 500 m – Černý Jan
3. místo – C2 dci 500 m – Gnida – Černý Jan
3. místo – C2 benjamínci 500 m – Mazan – Kruťa
3. místo – K4 ženy 500 m – Hudečková – Poletinová – Bičanová – Bučková

43. ročník – Moravský pohár – Kojetín – 15. 9. 2001
2. místo – C2 benjamínci 2 000 m – Mazan – Kruťa
1. místo – K2 dorostenci 5 000 m – Mlčoch – Coufal
1. místo – C1 muži 5 000 m – Černý Jakub
1. místo – C1 dci 5 000 m – Černý Jan
1. místo – C2 muži 5 000 m – Smýkal – Černý Jakub
1. místo – C2 dci 5 000 m – Šišpera – Petrovský
2. místo – C2 dci 5 000 m – Gnida – Černý Jan
2. místo – K2 dky 5 000 m – Uňatinská – Bučková
3. místo – K2 žky 5 000 m – Benešová – Poletinová
3. místo – K1 dci 5 000 m – Coufal

Olympijské naděje – Račice – 22. – 23. 9. 2001
3. místo – C1 1 000 m – Černý Jan
3. místo – C1 500 m – Černý Jan

2002
KVS Hranice obsadil 16. místo v pořadí oddílů v Českém poháru z celkového počtu 40 oddílů.
Umístění jednotlivců:

– Kanoe žáci:
42. místo – Mazan Michal

– Kanoe dorostenci:
3. místo – Černý Tomáš
11. místo – Petrovský Pavel
14. místo – Bláha Tomáš

– Kanoe junioři:
13. místo – Gnida Petr

– Kanoe muži:
48. místo – Smýkal Tomáš

Kajak žáci:
44. místo – Němec Roman

– Kajak junioři:
21. místo – Coufal Lukáš

– Kajak muži:
62. místo – Bezděk Pavel

– Kajak žačky:
30. místo – Bičanová Lenka
32. místo – Poletinová Jana

1. závod ČP – Mistrovství ČR na dlouhé tratě – Praha – 27. – 28. 4. 2002
2. místo – C1 dci 5 000 m – Černý Jan
3. místo – C2 dci 5 000 m – Bláha – Petrovský
5. místo – K2 junioři 5000 m – Coufal – Opletal

2. závod ČP – 1. kontrolní závod v Račicích – 10. -12. 5. 2002
1. místo – C1 junioři 1 000 m – Černý Jan
3. místo – C4 dci 1 000 m – Petrovský – Bláha – Borovyk – Štěpánek
3. místo – C4 junioři 1 000 m – Gnida – Černý – Kočí – Slavík
2. místo – C4 junioři 500 m – Černý – Gnida – kočí – Slavík
3. místo – C1 junioři 200 m – Černý Jan

3. závod ČP – Mistrovství ČR v maratónu – Týn n/V. – 8. – 9. 6. 2002
3. místo – C2 dci 13 km – Petrovský – Bláha

4. závod ČP – 2. kontrolní závod v račicích – 5. -7. 7. 2002
1. místo – C4 junioři 1 000 m – Černý – Průša – Malina- Šišpera
3. místo – K2 junioři 1 000 m – Coufal – Opletal
3. místo – C4 junioři 1 000 m – Gnida – Egermaier – Kočí – Slavík
3. místo . C1 dci 1 000 m – Bláha Tomáš
1. místo – C4 junioři 500 m – Černý – Průša – Malina- Šišpera
1. místo – C1 junioři 500 m – Gnida Petr
2. místo – C1 junioři 200 m – Černý Jan
1. místo – C1 junioři 200 m – Gnida Petr

5. závod ČP – Mistrovství ČR na krátké tratě v Račicích – 9. – 11. 8. 2002
1. místo – C1 dci 1 000 m – Černý Jan
2. místo – C4 dci 1 000 m – Bláha – Petrovský – Sládeček – Borovik
1. místo – C1 junioři 1 000 m – Gnida Petr
1. místo – C1 dci 500 m – Černý Jan
1. místo – C1 junioři 500 m – Gnida Petr
3. místo – K2 žáci 500 m – Němec – Drobný

6. závod ČP – „Slovácká 500“ v ONV – 7. – 8. 9. 2002
1. místo – C1 dci 500 m – Černý Jan

Mezinárodní juniorská regata Račice – 31. 5. – 2. 6. 2002
2. místo – C4 junioři 1 000 m – Černý – Šišpera – Průša – Šlocar

Mistrovství Evropy Juniorů Zagreb – Chorvatsko – 2. – 4. 8. 2002
6. místo – C4 junioři 1 000 m – semifinále – Černý – Šišpera – Průša – Šlocar
6. místo – C4 junioři 500 m – semifinále – Černý – Šišpera – Průša – Šlocar

Extreme marathón Hranice 2002 – 13. 4. 2002
1. místo – K1 muži – Coufal
1. místo – C1 dci – Černý Jan
2. místo – C1 dci – Petrovský Pavel
3. místo – C1 dci – Gnida Petr
1. místo – K1dky – Bučková
2. místo – K1 dky – Brychtová Marie
2. místo – K1 žci – Němec Roman
2. místo – C1 žci – Kruťa Adam
1. místo – MK1 bci – Poletin Štěpán
3. místo – MK 1 bci – Valenta Michal
1. místo – MK 1 bky – Chmelová Michaela
2. místo – MK 1 bky – Novotná Radka´

2003
Mistrovství ČR na dlouhých tratích – Praha – 26. – 27. 4. 2003
4. místo – C2 junioři – Černý – Gnida

1. kontrolní závod v Račicích – 9. – 11. 5. 2003
2. místo – C2 junioři 1 000 m – Černý Jan – Šišpera
3. místo – C1 junioři 1 000 m – Černý Jan
3. místo – C4 junioři 1 000 m – Gnida – Černý – Průša – Veselý
2. místo – K2 dky 500 m – Bičanová – Poletinová

2. kontrolní závod – Račice – 6. – 8. 6. 2003
3. místo – C4 junioři 1 000 m – Petrovský – Gnida – Veselý – Průša
2. místo – C1 junioři 1 000 m – Petrovský Pavel
1. místo – C1 junioři 500 m – Černý Jan
3. místo – C4 junioři 500 m – Černý – Gnida – Veselý – Průša
3. místo – C1 junioři 500 m – Petrovský Pavel
3. místo – C1 junioři 200 m – Černý Jan

Mistrovství ČR – Račice – 8. – 10. 8. 2003
1. místo – C2 muži 1 000 m – Smýkal – Woldřich
1. místo – K2 junioři 1 000 m – Coufal – Mlčoch
3. místo – C2 junioři 500 m – Černý – Gnida
1. místo – K2 junioři 500 m – Coufal – Mlčoch
3. místo – C2 muži 500 m – Smýkal – Woldřich
2. místo – C1 junioři 200 m – Černý Jan

Moravský pohár Kojetín – 6. 9. 2003
2. místo – C1 žci 5 000 m – Kruťa Adam
2. místo – K2 muži 5 000 m – Berčák – Strnad
2. místo – C1 žci 200 m – Kruťa Adam
2. místo – K1 muži 200 m – Berčák Petr
2. místo – C2 muži 200 m – Smýkal – Petrovský
2. místo – K2 muži 200 m – Berčák – Strnad
3. místo – MK 1 bky (91-92) 2 000 m – Novotná Radka
3. místo – MK bky (93) 2 000 m – Mišíková Martina
3. místo – C1 žci 200 m – Perůtka Ondřej
3. místo – C2 žci 200 m – Kruťa – Peruťka
3. místo – K2 muži 5 000 m – Bezděk – Jahn
3. místo – K2 bkky 2 000 m – Mišíková – Novotná
3. místo – C2 žci 5 000 m – Kruťa – Perůtka
3. místo – C1 muži 5 000 m – Smýkal Tomáš
3. místo – MK 1 bky (91-92) 200 m – Novotná Radka
3. místo – MK 1 bky (93) 200 m – Mišíková Martina
3. místo – C1 žci 5 000 m – Perůtka Ondřej

Mezinárodní mistrovství Moravy – „Slovácká 500“ v ONV – 13. – 14. 9. 2003
1. místo – MK 1 bky 500 m – Novotná Radka

10. mistrovství světa juniorů v rychlostní kanoistice – Japonsko –
28. – 31. 8. 2003
Jan Černý vybojoval 18. místo na světě !!!

2004
KVS Hranice obsadil 25. místo v pořadí oddílů v Českém poháru z celkového počtu 40 oddílů.
Umístění jednotlivců:

– Kanoe žáci:
19. místo – Kruťa Adam
23. místo – Perůtka Ondřej

– Kanoe junioři:
14. místo – Petrovský Pavel

– Kanoe muži:
52. místo – Smýkal Tomáš
70. místo – Marisko Jan

Kajak žáci:
50. místo – Sládeček Petr

– Kajak muži:
81. místo – Jahn Marcel

Hranický Marathón 2004 – 3. 4. 2004
2. místo – K1 muži 30 km – Berčák Petr
3. místo – K1 muži 30 km – Jahn Marcel
2. místo – C1 muži 30 km – Smýkal Tomáš
1. místo – C1 junioři 30 km – Petrovský pavel
1. místo – C1 žci 9 km – Kruťa Adam
2. místo – C1 žci 9 km – Perůtka Ondřej
1. místo – K1 bci 2 km – Sládeček Petr
2. místo – K1 bci 2 km – Sehnoutka Petr
3. místo – MK 1 bci 2 km – Vlasák Jakub
2. místo – MK 1 bky 2 km – Novotná Radka
3. místo – MK 1 bky 2 km – Chmelová Michaela
1. místo – C1 bci 2 km – Sehnoutka Martin

Dlouhé tratě Morava – Kojetín – 17. 4. 2004
3. místo – MK 1 bky 2 km – Novotná Radka
2. místo – C1 žci 5 km – Kruťa Adam
3. místo – C1 žci 5 km – Perůtka Ondřej
3. místo – K2 muži 5 km – Berčák – Prchal
2. místo – K1 juniorky 5 km – Červenková Pavla
3. místo – K2 bci 2 km – Vlasák – Valenta
3. místo – K2 bky 2 km – Novotná – Perůtková
1. místo – C2 žci 5 km – Kruťa – Perůtka
1. místo – C1 junioři 5 km – Petrovský pavel
2. místo – C1 muži 5 km – Černý Jan
3. místo – C1 muži 5 km – Smýkal Tomáš

Orlický maratón – Hradec Králové – 18. 4. 2004
1. místo – C1 muži – Smýkal Tomáš
2. místo – K1 muži – Marisko Jan
3. místo – K1 muži – Jahn Marcel

1. kontrolní závod – Račice – 30. 4. – 2. 5. 2004
3. místo – C1 junioři 200 m – Petrovský Pavel
2. místo – C2 junioři 1 000 m – Petrovský – Mohaupt (Sezemice)
1. místo – C1 junioři 1 000 m – Petrovský Pavel

Nominační závod na I. Světový pohár v maratónu – Praha – 8. 5. 2004
2. místo – C1 muži – Smýkal Tomáš
1. místo – C1 junioři – Petrovský Pavel

48. ročník – Trenčianská regata – 5. – 6. 6. 2004
3. místo – K2 bky 2 000 m – Novotná – Chmelová
3. místo – C2 žci 500 m – Perůtka – Mochar (ONV)

2. kontrolní závod – Račice – 11. – 13. 6. 2004
1. místo – C1 junioři 500 m – Petrovský Pavel
2. místo – C2 žci 500 m – Perůtka – Kruťa
3. místo – K4 muži 500 m – Jahn – Berčák – Navrátil – Navrátil

Olešná 2004 – Frýdek – Místek – 10. – 11. 7. 2004
2. místo – K2 bky 1 000 m – Novotná – Chmelová
2. místo – C1 žci 1 000 m – Kruťa Adam
3. místo – C1 žci 1 000 m – Perůtka Ondřej
2. místo – C1 junioři 1 000 m – Petrovský Pavel
2. místo – C1 muži 1 000 m – Smýkal Tomáš
3. místo – C1 muži 1 000 m – Petrovský Pavel
3. místo – K2 žci 1 000 m – Kruťa – Perůtka
2. místo – C2 muži 1 000 m – Smýkal – Petrovský
2. místo – K2 bky 500 m – Novotná – Chmelová
2. místo – K1 žci 500 m – Sládeček Petr
2. místo – C1 žci 500 m –Kruťa Adam
3. místo – C1 žci 500 m –Půtka Ondřej
2. místo – C1 junioři 500 m – Petrovský Pavel
3. místo – C1 muži 500 m – Smýkal Tomáš
3. místo – K2 žci 500 m – Sehnoutka – Sládeček
2. místo – C2 junioři 500 m – Petrovský – Branka
2. místo – C2 muži 500 m – Smýkal – Petrovský
2. místo – K2 bky 200 m – Novotná – Chmelová
3. místo – K1 žci 200 m – Sládeček Petr
1. místo – C1 žci 200 m – Kruťa Adam
3. místo – C1 žci 5200 m – Perůtka Ondřej
1. místo – C1 junioři 200 m – Petrovský Pavel
3. místo – C1 muži 200 m – Smýkal Tomáš
3. místo – K2 žci 200 m – Sehnoutka – Sládeček
3. místo – K2 junioři 200 m – Petrovský – Romaniuk (Olomouc)
1. místo – C2 junioři 200 m – Petrovský – Branka (Olomouc)
2. místo – C2 muži 200 m – Smýkal – Petrovský
1. místo – C2 žci 200 m – Perůtka – Kruťa

Mistrovství ČR na krátké tratě – Račice – 6. – 8. 8. 2004
1. místo – C2 junioři 1 000 m – Petrovský – Mohaupt (Sezemice)
1. místo – C1 junioři 1 000 m Petrovský Pavel
1. místo – C1 junioři 500 m – Petrovský Pavel
2. místo – K4 žci 500 m – Sládeček – Sehnoutka – Vlasák – Spiegl
3. místo – C2 žci 500 m – Kruťa – Perůtka
2. místo – K4 muži 20 m – Navrátil – Navrátil – Marisko – Jahn
3. místo – C1 junioři – 200 m – Petrovský Pavel

Moravský pohár – Kojetín – 11. 9. 2004
2. místo – MK1 bci 2 000 m – Valenta Michal
3. místo – K1 žci 5 000 m – Perůtka Ondřej
3. místo – MK1 bky 2 000 m – Novotná radka
2. místo – MK1 bky 2 000 m – Chmelová Michaela
3. místo – MK1 bky 2 000 m – Perůtková Hana
1. místo – C1 žci 5 000 m – Kruťa Adam
1. místo – K2 bci 2 000 m – Sehnoutka – Valenta
3. místo – K2 bky 2 000 m – Novotná – Chmelová
1. místo – C2 muži a junioři 5 000 m – Petrovský – Smýkal
3. místo – K2 žci 5 000 m – Perůtka – Balhar
1. místo – C2 žci 5 000 m – Kruťa – Janušťák (Přerov)
2. místo – C1 muži a junioři 5 000 m – Smýkal
2. místo – MK1 bci 200 m – Valenta Michal
3. místo – MK1 bci 200 m – Sehnoutka Martin
2. místo – MK1 bky 200 m – Chmelová Michaela
1. místo – C1 žci 200 m – Kruťa Adam
1. místo – K2 bci 200 m – Sehnoutka – Valenta
3. místo – K2 bci 200 m – Zavřel – Musálek
2. místo – K2 bky 200 m – Novotná – Chmelová
1. místo – C2 žci 200 m – Kruťa – Janušťák
3. místo – C2 muži a unioři 200 m – Smýkal – Petrovský

8. ročník – Masters Marathon 2004 – Písek – 2. 10. 2004
2. místo – C1 muži – Smýkal Tomáš

Mezinárodní regata TYCHY 2004 – Polsko
1. místo – C1 junioři 500 m – Petrovský Pavel
1. místo – C1 junioři 2 000 m – Petrovský Pavel

2005
Výsledky závodníků našeho oddílu se někam založily a zatím je nelze nalézt.

2006
2. závod ČP – Račice – 18. – 21. 5. 2006
2. místo – K1 MK1 bky 2 000 m– Mišíková Martina
2. místo – K2 bky 2 000 m – Mišíková Martina
3. místo – K4 žky 500 m – Chmelová Michaela

Chomutov – 25. – 26. 6. 2006
2. místo – MK1 2 000 m – Mišíková Martina
3. místo – K1 200 m – Sládeček Petr

Mistrovství ČR – Račice
1. místo – MK1 500 m – Mišíková Martina
1. místo – K2 500 m – Mišíková Martina
2. místo – MK1 500 m – Zavřel Jakub
Nominace Petra Sládečka na Olympijské naděje v Piešťanech

„Slovácká 500“ – ONV
1. místo – MK1 500 m – Mišíková Martina
1. místo – MK1 2 000 m – Mišíková Martina
2. místo – K2 500 m – Mišíková Martina
2. místo – K2 2 000 m – Mišíková Martina
2. místo – MK1 500 m – Zavřel Jakub
3. místo – MK1 500 m – Vlasáková Veronika

Tato stránka je optimalizována pro Mozillu Firefox 2 a rozlišení 1024×768.